Gevaarlijke ontwikkeling: staat wil kweken menselijke embryo’s en aanpassingen DNA toestaan

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 29 maart 2017

dna-crisprDe Gezondheidsraad heeft de Nederlandse overheid geadviseerd om alle restricties in de wetgeving op te heffen, waardoor het kweken van menselijke embryo’s en het aanpassen van het DNA mogelijk wordt. Het argument luidt natuurlijk dat door meer ruimte te bieden, doorgave van erfelijke ziektes in de toekomst voorkomen kan worden. De techniek die het mogelijk maakt om elk stukje DNA aan te passen heeft een dure afkorting, namelijk CRISPR-technologie. Het komt er in feite op neer dat de broncode van de bio-computer genaamd mens, volledig aangepast kan worden. Je kan alle eigenschappen van een mens aanpassen als je aan het DNA gaat sleutelen. Het is natuurlijk duidelijk dat voor het niet mee willen geven van erfelijke ziektes, de natuurlijke voortplanting geen optie meer is. Je moet dan van IVF gebruik maken, want er moet eerst even aan het DNA van jouw toekomstig kind gesleuteld worden.

De horror die achter deze wetgeving schuil gaat, is dat voor onderzoek naar deze aanpassingen en de effecten daarvan menselijke embryo’s gekweekt zullen gaan worden. “Ach, daar merkt zo’n embryootje niks van“, zult u nu wellicht denken. Dan ga je er vanuit dat een embryo nog een onbezield lichaam in ontwikkeling is. Wellicht is het nuttig dat vraagstuk ethisch nog eens goed te beschouwen.

De andere vraag is, of dat sleutelen aan het DNA niet enorm grote gevaren met zich mee brengt. Kijken we bijvoorbeeld naar de schadelijke effecten die genetisch gemodificeerd voedsel op ratten heeft gehad, dan lijkt het sleutelen aan het DNA (van dit voedsel) en de gevolgen van het consumeren daarvan, niet helemaal zonder gevolgen te zijn. Hoeveel risico’s kleven er überhaupt aan het sleutelen aan de broncode van de biologie? Ogenschijnlijk dus best veel. Als alleen al het modificeren van voedsel tot kanker leidt bij proefdieren, wat gebeurt er dan als we het DNA van dieren en mensen aan gaan passen? Niet getreurd, dat aanpassen van het DNA van dieren gebeurt al op grote schaal. Er worden zelfs hybride diersoorten gebouwd. In het Verenigd Koninkrijk waren ze in 2011 al zover dat in een laboratorium 150 half mens – half dier hybride embryo’s gekweekt werden (zie hier). In 2017 werd een mens-varken hybride in een laboratorium gekweekt. Steeds wordt als argument aangereikt dat dit alles nuttig is voor het oplossen van erfelijke ziektes. Dat doet een beetje denken aan alle politiestaatmaatregelen die nodig zijn om terreur te voorkomen. Al die maatregelen met terreur als alibi, lijken er te zijn voor onze veiligheid, maar de ‘big brother’-staat is ondertussen ieder individu aan het bespioneren en de wereld begint steeds meer op een digitale gevangenis te lijken. We zijn als mens voor God aan het spelen en nemen blijkbaar alle risico’s voor lief. Kan dat zomaar? Wat gebeurt er als door al dat gesleutel aan het menselijk DNA juist nieuwe ziektes ontstaan?

Je zou ook kunnen zeggen dat de wetgeving die nu voorbereid wordt uit het advies van de Gezondheidsraad, alle wegen vrij baant voor het werken aan staats gereguleerde voortplanting en baby’s by design. Dit lijkt de verborgen agenda te zijn die er via het voorwendsel van erfelijke ziektebestrijding doorheen wordt gedrukt. In een recent artikel over LGBTQ propaganda sprak ik over 4 emancipatie-fases. Na de emancipatie van de vrouw en homoseksualiteit (lesbians L, gay G en bi B), zijn we nu beland in de emancipatie van de transgenders (de T) en de categorie mensen die hun geslacht in twijfel trekken (de Q van questioning). In dat artikel benoemde ik ook dat eigenlijk alle stellen die onder deze groep vallen, zich moeten beroepen op een onnatuurlijke manier van voortplanting. Daarbij lijkt IVF straks de enige juiste keuze. En hoe meer LGBTQ’s er zijn, hoe meer de voortplanting dus via IVF zal gaan plaatsvinden. Mocht de staat gaan besluiten om aan het DNA te gaan sleutelen, met als argument dat het doorgeven van erfelijke ziektes voorkomen moet worden, dan zit daar een risico in van designer baby’s. En die kant gaat het mijns inziens zeker op. De Brave New World van Aldous Huxley komt steeds dichterbij.

kunstmatige-baarmoeder

De kunstmatige baarmoeder is al in ontwikkeling. In 2003 lukte het al om een muis-embryo bijna volledig te laten groeien in een kunstmatige omgeving. Ook denken onderzoekers dit met menselijke embryo’s te kunnen doen. Alleen wetgeving houdt de ontwikkeling hiervan feitelijk nog tegen. Internationaal is afgesproken dat een menselijk embryo niet langer dan 2 weken in een laboratorium mag groeien. De nieuwe Nederlandse plannen willen hier dus een eind aan maken.

Fase 4 van het emancipatieproces zien we vandaag de dag al subliminaal gepusht worden met de enorme promotie van hybride auto’s. Dat lijkt allemaal om milieuvriendelijkheid te draaien, maar volgens een diepgaande studie van het Amerikaanse Ministerie van Energie uitgevoerd door Argonne National Laboratory Energy, vereist de productie van hybride auto’s feitelijk meer energie dan die van conventionele auto’s. Het geeft meer uitstoot van de zogenoemde broeikasgassen en er wordt meer fossiele brandstof verbruikt tijdens het productieproces. Met name de productie van hybride batterijen, vergt veel meer energie dan het produceren van een standaard accu en resulteert in hogere uitstoot van gassen zoals zwaveloxide. En dan hebben we het nog niet gehad over de enorme milieuvervuiling als gevolg van het gebruik van alle zware metalen, die optreedt bij de productie van die batterijen. De marketing van de hybride auto lijkt dus belangrijker te zijn dan het misplaatste positieve milieueffect. Je zou kunnen denken dat dat alleen maar draait om slimme marketing voor de auto-industrie, maar als je de autoreclame van verschillende (hybride) automerken bekijkt, dan kun je daar een sterke onderliggende promotie van het transhumanisme in herkennen. Je zou kunnen zeggen dat het begrip ‘hybride’ subliminaal wordt gepusht.

transcendence-super-powerDe dame in onderstaand filmpje noemt zichzelf een hybride. Ze heeft alle kenmerken van een power girl die half mens half androïde is. Het optillen van de zware bulldozer band is voor de mannen in het filmpje een probleem, maar deze power girl wipt de band zo om. Iedereen die de film Transcendence heeft gezien, herkent deze superkrachten misschien van de via nano-technologie gemodificeerde (transhumane) mensen. In eerder genoemd artikel waarin ik de 4 emancipatie fases besprak zei ik [citaat]:

Zij zijn bezig de wereld te sturen richting fase 4 van het emancipatieproces; via de gender-neutrale mens (fase 3) naar de hybride mens (fase 4). En bij ‘hybride’ moet u niet zozeer denken aan half mens – half dier, maar meer richting het transhumanisme: half mens – half machine.

Afgelopen week zagen we dat Elon Musk (de man van de elektrische auto’s, raketten, accu’s enz.) zich weer heeft gestort op een nieuwe onderneming, namelijk een die een verbinding wil leggen tussen het menselijk brein en kunstmatige intelligentie. Het doel van dit bedrijf, genaamd Neuralink Corp is: een implantaat ontwikkelen dat gedachten kan downloaden en uploaden. Ook dat past in de door mij al zo vaak aangekaarte road map richting het transhumanisme.

Wat heeft dit alles te maken met het sleutelen aan het menselijk DNA?“, zult u nu wellicht denken. Welnu, met het promoten van het idee dat je je als mens om kunt laten bouwen (transgender) en kinderen op de basisscholen te leren dat zij hun geslachtskeuze nog kunnen maken, wordt de weg voorbereid richting het normaliseren van transitieprocessen. Of te wel: de jeugd wordt via de weg van de normalisering van geslachtsverandering (transseksualiteit) voorbereid op de verandering in een hybride mens (transhumanisme). Daarnaast stelde ik in het artikel over LGBTQ propaganda dat de faraonische elite toe wil werken naar de gender neutrale of hermafrodiete mens. Dat heeft te maken met de Lucifer-verering (de tweeslachtige Baphomet). Dit vinden we ook terug in de New Age gedachte van het mannelijke en vrouwelijke, dat we allen in ons zouden hebben (yin-yang). Door het promoten van de LGBTQ status, realiseer je op den duur steeds meer voortplantingsafhankelijkheid van het IVF proces. Gelijke sekses kunnen zich immers niet op een natuurlijke manier voortplanten. Erfelijke ziektes (het voorkomen daarvan) zullen daarnaast eveneens gebruikt worden om mensen richting IVF te drukken. In de loop der jaren is het dan een kwestie van nog wat extra nieuwe wetgeving om er voor te zorgen dat iedereen zich voortaan eerst op erfelijke ziektes moet laten checken alvorens zich voort te mogen planten. Als je uiteindelijk via allerlei wegen toe weet te werken naar het kunstmatig produceren van baby’s en je kunt als staat sleutelen aan het DNA, heb je niet alleen maar meer een bevolking die keurig belasting betaalt, maar ook een bevolking die jezelf op maat ontworpen hebt. Parallel wordt via technologische ontwikkeling door mensen als Elon Musk gewerkt aan het trans-humaniseren van diezelfde bevolking. Een design populatie die met haar brein aan het internet hangt is de perfecte bevolking voor een totalitair regiem.

Er schuilt daarom een groter gevaar in dit advies van de Gezondheidsraad dan menigeen zal zien. Waarschijnlijk schenkt de meerderheid van de bevolking er geen eens aandacht aan. Velen weten wellicht niet eens wat het begrip DNA betekent. Iedereen die verder kijkt dan zijn neus lang is, kan in de optelsom van ‘the internet of things‘, ‘slimme steden‘, de aanstaande afschaffing van contant geld, de breinconnectie met het internet en designer baby’s een groot gevaar herkennen. Iedereen die dat allemaal maar wilde fantasieën van doorgedraaide complotdenkers vindt, zal mogelijk pas terug willen zwemmen als de fuik zich te ver gesloten heeft.

De hier beschreven ontwikkelingen doen een beetje denken aan het bijbelboek Openbaring 13:16-18 [citaat]: “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.” De profetie spreekt van een tijd die ‘as we speak’ onder onze ogen gerealiseerd wordt. Het zal niet lang meer duren voor we in de cashless society leven en niemand meer kan kopen of verkopen zonder een internetverbinding en een digitaal saldo. Toch wel handig als dat brein dan aan dat internet hangt niet waar Elon Musk?

Het transhumanisme past naadloos in de religieuze scripts. De religies voorzien de komst van een Messias die de mensheid het eeuwig leven zal geven. Is die onsterfelijkheid ook niet toevallig een van de beoogde doelen van dat transhumanisme? Google’s topman Ray Kurzweil zei het al in 2013 [citaat] We worden steeds meer niet-biologisch tot het punt dat het niet-biologische gedeelte het biologische gedeelte domineert en dat deel niet meer zo belangrijk is. Het niet biologische gedeelte zal zo sterk en intelligent zijn dat dit het biologische gedeelte volledig kan modelleren en begrijpen. Dus als het biologische gedeelte zou verdwijnen, zou dat niets meer uitmaken, omdat het niet-biologische gedeelte het al volledig bevatte… Als we radicale levensverlenging (onsterfelijkheid) kunnen realiseren, zou diepe existentiële verveling ontstaan; zouden de ‘dingen om te doen’ en ideeën opraken. Maar dat is niet wat er gaat gebeuren. Naast de radicale levensverlenging, gaan we radicale levensexpansie meemaken. We gaan miljoenen virtuele omgevingen verkennen en letterlijk onze hersenen uitbreiden. We zullen binnen virtuele werelden in staat zijn ons lichaam en onze omgeving heel snel te veranderen. Maar het voelt allemaal levensecht aan. Uiteindelijk zullen we in staat zijn om dat ook in de werkelijkheid te doen, zoals zelf organiserende zwermen van nanobots zichzelf kunnen organiseren tot een compleet lichaam. Iedereen die de film Transcendence heeft gezien, kan zich wellicht herinneren dat datgene wat Kurzweil hier zegt, in die film getoond werd. Het doet tevens denken aan een tekst uit de bijbel uit het boek Jesaja 65:17 [citaat] “Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een Nieuwe Aarde, en aan wat vroeger geweest is wordt niet meer gedacht; het komt niet meer in de gedachten op.” En aan een tekst uit bijbelboek Openbaringen 21 [citaat] “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde bestonden niet meer. En de zee was er niet meer“.

Overheden zijn de wegbereiders voor de Luciferiaanse wereldorde waarin de worst van het eeuwig leven (transhumanisme) u voorgehouden zal worden mits u zich volledig bereid bent over te geven aan deze digitale vorm van slavernij. Wetgeving die het sleutelen aan DNA mogelijk maakt, is slechts voorbereidende wetgeving op emancipatie fase 4; die van het transhumanisme.

Bron linkvermeldingen: dailymail.co.ukscience.howstuffworks.comgreenliving.lovetoknow.com, volkskrant.nlnews.nationalgeographic.com, medicalfacts.nl

Gedeeld 144

Tags: , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (17)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Marc schreef:

  Goede, onderbouwde waarschuwing Martin, dank weer.

 2. Martin Vrijland schreef:

  “To some degree, we are already a cyborg,” Musk said at the Dubai conference. “You think about the digital tools you have, your phone, your computer, the applications that you have. … You already have a digital tertiary layer.”

  Currently, people interact with their devices by thumb-typing on their phones, Musk said. A “high-bandwidth interface to the brain” would help achieve a symbiosis between human and machine intelligence and could make humans more useful in an AI-driven world, he said

  http://www.livescience.com/58443-elon-musk-wants-to-computerize-your-brain.html?utm_source=notification

  zie ook:
  http://www.beyondthematrix.nl/the-matrix/iedereen-in-de-toekomst-een-brein-connectie-met-het-internet/

  en:
  http://www.beyondthematrix.nl/nieuws-analyses/waarom-de-wereld-binnen-enkele-jaren-in-een-open-gevangenis-is-veranderd/

 3. Averroes schreef:

  Zoals te verwachten lopen deze ontwikkelingen samen met de promotie uit Hollywood. En de Monarch slaven worden ingezet om de agenda te verbeelden

  https://www.youtube.com/watch?v=G4VmJcZR0Yg

 4. Martin Vrijland schreef:

  Transhumansit Elon Musk(usrat)

  https://www.youtube.com/watch?v=kZJSmUExU6M&feature=youtu.be

 5. Averroes schreef:

  Wel veel van de stam des Heere 😀

  http://www.jewishvirtuallibrary.org/elon-musk
  Ray Kurzweil grew up in the New York City borough of Queens. He was born to secular Jewish parents who had emigrated from Austria just before the onset of World War II.
  https://www.bu.edu/biology/people/profiles/tim-gardner/

  Theodor Herzl zou trots zijn op deze pioniers

 6. Averroes schreef:

  In 1957, Huxley coined the term “transhumanism” for the view that humans should better themselves through science and technology, possibly including eugenics, but also, importantly, the improvement of the social environment.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley

  Wat ik mij afvraag is waarom het jaar 2030 zo vaak opduikt?
  https://en.wikipedia.org/wiki/FM-2030

  https://www.youtube.com/watch?v=gTmr7DC1bic

 7. Averroes schreef:

  In 1957 book New Bottles for New Wine, English evolutionary biologist Julian Huxley wrote:

  The human species can, if it wishes, transcend itself —not just sporadically, an individual here in one way, an individual there in another way, but in its entirety, as humanity. We need a name for this new belief. Perhaps transhumanism will serve: man remaining man, but transcending himself, by realizing new possibilities of and for his human nature. “I believe in transhumanism”: once there are enough people who can truly say that, the human species will be on the threshold of a new kind of existence, as different from ours as ours is from that of Peking man. It will at last be consciously fulfilling its real destiny.

 8. Averroes schreef:

  Philip N. Sabes
  Professor of Physiology, University of California, San Francisco
  Neuroscience, Bioengineering, Neuroprosthetics
  Verified email at phy.ucsf.edu
  https://scholar.google.com/citations?user=wvQmuxgAAAAJ&hl=en

  https://www.youtube.com/watch?v=unn-UlHwkfE

 9. Averroes schreef:

  Meanwhile, Musk appears to be aggressively growing the new venture.

  In recent weeks, Neuralink has reportedly hired leading academics in the field, according to another person familiar with the matter. They include Vanessa Tolosa, an engineer at the Lawrence Livermore National Laboratory and an expert in flexible electrodes; Philip Sabes, a professor at the University of California in San Francisco, who studies how the brain controls movement; and Timothy Gardner, a professor at Boston University who is known for implanting tiny electrodes in the brains of finches to study how the birds sing.
  http://21stcenturywire.com/2017/03/27/elon-musk-from-tesla-to-transhumanism/

 10. Averroes schreef:

  Neuralink, club voor transhumanisten

  https://www.youtube.com/watch?v=sgLLa_c5070

 11. Averroes schreef:

  pioneer op het gebied van Brain Mapping voor H+ Marvin Minsky:

  Minsky’s inventions include the first head-mounted graphical display (1963)[21] and the confocal microscope[5][22] (1957, a predecessor to today’s widely used confocal laser scanning microscope). He developed, with Seymour Papert, the first Logo “turtle”. Minsky also built, in 1951, the first randomly wired neural network learning machine, SNARC.

  Minsky wrote the book Perceptrons (with Seymour Papert), which became the foundational work in the analysis of artificial neural networks. This book is the center of a controversy in the history of AI, as some claim it to have had great importance in discouraging research of neural networks in the 1970s, and contributing to the so-called “AI winter”.[23] He also founded several other famous AI models. His book A framework for representing knowledge created a new paradigm in programming. While his Perceptrons is now more a historical than practical book, the theory of frames is in wide use.[24] Minsky has also written on the possibility that extraterrestrial life may think like humans, permitting communication.[25] He was an adviser[26] on Stanley Kubrick’s movie 2001: A Space Odyssey; one of the movie’s characters, Victor Kaminski, was named in Minsky’s honor[27] and Minsky himself is mentioned in the movie and in Arthur C. Clarke’s derivative novel of the same name:

  Probably no one would ever know this; it did not matter. In the 1980s, Minsky and Good had shown how neural networks could be generated automatically—self replicated—in accordance with any arbitrary learning program. Artificial brains could be grown by a process strikingly analogous to the development of a human brain. In any given case, the precise details would never be known, and even if they were, they would be millions of times too complex for human understanding.[28]

  https://www.youtube.com/watch?v=RZ3ahBm3dCk

 12. Averroes schreef:

  The year 2100 will see eugenics universally established. In past ages, the law governing the survival of the fittest roughly weeded out the less desirable strains. Then man’s new sense of pity began to interfere with the ruthless workings of nature. As a result, we continue to keep alive and to breed the unfit.

  The trend of opinion among eugenists is that we must make marriage more difficult. Certainly no one who is not a desirable parent should be permitted to produce progeny.

  In the twenty-first century, the robot will take the place which slave labor occupied in ancient civilization.

  If the genius of invention were to reveal to-morrow the secret of immortality, of eternal beauty and youth, for which all humanity is aching, the same inexorable agents which prevent a mass from changing suddenly its velocity would likewise resist the force of the new knowledge until time gradually modifies human thought.

  – Nikola Tesla

 13. Averroes schreef:

  Alles is frequentie en vibratie, let op deze ontwikkelingen. Want het lijkt erop dat Groningen een proeftuin is voor de NWO/zwarte adel:
  http://nos.nl/artikel/2146890-datacentrum-google-geopend-in-eemshaven.html

  Nederland speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van toekomstige 5G netwerken. In noord-oost Groningen is nu zelfs een kleinschalig 5G netwerk gebouwd waar testen gedaan worden met deze toekomstige generatie mobiele netwerken op het platteland.

  Anderhalf jaar geleden is bekend geworden dat noord-oost Groningen de ‘rurale proeftuin’ voor 5G zou gaan worden. Het gebied kenmerkt zich door weinig bebouwing en grote lappen landbouwgrond en is daarmee een ideaal testgebied voor het testen van 5G netwerken op het platteland. In Finland en Zuid Korea vinden testen plaats met 5G netwerken in stedelijke gebieden.

  Nu anderhalf jaar later is de aftrap gegeven van de eerste testen met het 5G netwerk in de Groningse polder, meldt RTV Noord. Bij vijf landbouwbedrijven zijn sensoren in de grond geplaatst die de tuinders realtime informatie geven over de gesteldheid van de grond en de gewassen.
  http://www.gsmhelpdesk.nl/nieuws/13845/eerste-test-met-5g-netwerk-in-nederland-gestart

  Zo’n grote raadsel is het dus niet 🙂
  https://www.youtube.com/watch?v=WLhWvo6QQRE

 14. Averroes schreef:

  70 OHIO CITIES, VILLAGES FILE LAWSUIT AGAINST 5G ROLL OUT; WHAT 5G ANTENNAS, BOXES LOOK LIKE
  http://www.naturalblaze.com/2017/03/lawsuit-stop-5g-cell-towers-everywhere.html

  https://www.youtube.com/watch?v=JMr7Fr91Kac

 15. Freba schreef:

  In een van de boeken van Osho; ” Het Boek der Geheimen” ergens 70-tiger jaren; wordt al gesproken dat het beter voor de mensheid zou zijn als sex alleen maar voor het plezier was. Laat de voortplanting maar over aan de wetenschap. We zijn onze apenstatus nog niet eens ontgroeid. Ongeremde voortplanting; constant oorlogen; geen werk; geen eten; geen scholing etc. etc. In de natuur geldt het recht van de sterkste en is uitsterven de norm. Dus komt er een superras. Niet tegen te houden. En na de supermensen; krijg je weer de hypermens. etc. etc.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten