Wat zeggen de profetieën van de verschillende religies over de eindtijd oorlog?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 8 oktober 2015

erdogan_magogEr wordt op allerlei verschillende sites druk gespeculeerd over de eindtijd profetieën. De artikelen die ik zelf gelezen heb zijn met name christelijk geschoeid. Mijn vraag aan de lezers zou zijn welke de visie van de islamitische wereld is op deze ‘eindtijd profetieën’ en hoe de profetieën van bijvoorbeeld de islam de huidige situatie in de wereld beschrijven. Mijn vorige artikel met de titel ‘Turkije voortrekker Islamic State met vooruitzicht op herstel Ottomaanse Rijk‘ is wellicht enigszins negatief ervaren door lezers met een Turkse achtergrond, maar dat vergelijk ik met het tegen de schenen getrapt voelen van een Ajax supporter op het moment dat je kritisch schrijft over zijn club. Het moge duidelijk zijn dat mijn zoektocht die ik weergeef in het schrijven van artikelen niet bedoeld is om welke religieuze of nationalistische gevoelens dan ook tegen de schenen te schoppen, het is mijn doel om de verborgen geschiedenis en agenda achter alle stromingen naar boven te krijgen. En dat is op zich al een punt dat leidt tot weerstand, want de vraag die dan aan de orde komt is of er mogelijk sprake is van verborgen geschiedenis en dus informatie die voor de massa verborgen gehouden wordt en alleen bij een selecte elitaire groep bekend is. De vraag ‘Wat zeggen de verschillende religieuze profetieën over een eindtijd?’ is voor mij relevant, omdat ik al een tijdje roep dat religies een creatie zijn van de Babylonische groep, die ik ook wel de Saturnus cult noemde. Ik doel dan op een specifieke elitaire groep die zich met name in de koningshuizen en de topposities van regeringen nestelt en die zich onderling verbinden via symboliek, geheime genootschappen en mogelijk zelfs genetische voortplantingsprogramma’s waarmee zij hun bloedlijn ‘zuiver’ houden.

Eerder besprak ik een bewering van de christelijke schrijver Franklin ter Horst die beweerde dat de Russische president Vladimir Poetin de rol van de Bijbelse profetie in de vorm van Gog en Magog uit het bijbelboek Ezechiël zou vervullen (zie hier). Nu zal dit de nieuwe lezer van deze site wellicht totaal niets zeggen, maar we hebben het dan over ‘eindtijd profetieën’. Daarmee wordt gedoeld op de periode waarin de bijbelse anti-christ zich zal gaan vestigen met de daarbij behorende wereldregering. Dergelijke profetieën worden afgemeten aan de huidige actualiteit en op basis daarvan zou dan kunnen worden afgelezen in hoeverre deze profetieën in vervulling zijn gegaan en dus hoe dicht we bij deze nieuwe wereldregering onder leiding van die anti-christ zitten. Mijn stelling is dat de religieuze profetieën geen voorspellingen zijn, maar kunnen worden gezien als programma code van een simulatie softwarepakket en dus als het ware als een script dat wordt afgewikkeld; zoals een filmregisseur zijn film construeert. Vandaar dat ik ook benieuwd ben naar de islamitische profetieën om deze twee zo naast elkaar te kunnen leggen. Mijns inziens zal daaruit het beeld ontstaan dat de profetieën dienen als dergelijke scripts en dat de verblinde aanhangers van religie worden gebruikt om vanuit hun religieuze overtuiging de wapens op te pakken om hun individuele profetie te doen vervullen. In de uitleg van de christelijke profetieën vond ik nog een andere invalshoek in de comments hier op de site onder het artikel over Turkije en het Ottomaanse Rijk. In dit artikel van Willem Glashouwer wordt de mogelijkheid geopperd dat president Erdogan van Turkije als de Gog van Magog uit het bijbelboek Ezechiël is.

Glashouwer stelt dat een Belgische geloofsgenoot (die hij Belgische broeder noemt) met het volgende inzicht komt [citaat] We beginnen met enkele verzen uit Ezechiël 38:2-3 en 39:1: ‘Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, en zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! (…) Gij nu, mensenkind, profeteer tegen Gog en zeg: Zo zegt de Here Here: zie, Ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal!’ Gog en Magog zijn in de eerste betekenis een persoon en een land, genoemd in de Hebreeuwse Bijbel in het Bijbelboek Ezechiël 38. Gog is de heerser van het land Magog die de uiteindelijke strijd zal voeren tegen het volk van God. In het Nieuwe Testament worden in Openbaring van Johannes 20:8 Gog en Magog genoemd als twee landen onder de heerschappij van satan.

Onze Belgische broeder vertelt dat Gog is afgeleid van een Hebreeuws woord dat ‘dak, top van een huis, hoogste punt van een gebouw’ betekent. Als het slaat op een persoon, kan het dus leider of opperhoofd betekenen. Als het slaat op een lokatie, een land, dan moet dat ten noorden van Israël gezocht worden, een bergachtig gebied met toppen. De Kaukasus komt daarvoor dan zeker in aanmerking. Uit kaarten die de antieke wereld weergeven zoals die bekend was bij de Hebreeën blijkt dat Gog en Magog (uit het land van Gog) behoren tot gebied dat beschouwd werd als de top van de bekende wereld, dus de Kaukasus, die ook het gebied van Georgië omvat. Mesheth is vinden in het zuiden van de Kaukasus in het grensgebied van Noordoost-Turkije, waartoe ook de Zwarte-Zee-kustgrens van Georgië behoort. Thubal ligt in de regio Rize in modern Noordoost Turkije, aan de kust van de Zwarte Zee. Je kunt het begin van beide verzen uit Ezechiël dus als volgt lezen: ‘Jij Gog (leider) afkomstig van het land Magog (afkomstig uit Georgië, Kaukasus-regio), jij die een prins, opperhoofd bent van Meshech (Zuid-Georgië) en Tubal (uit de noordoostelijke provincies van Turkije).’

Er zijn ook documenten te vinden (zie bijvoorbeeld hier) op het internet waaruit blijkt dat Magog het land van de Khazaren is, beter bekend onder de term ‘Ashkenazi joden’. In dat document leest u dat de Khazaren eigenlijk de Babylonische afstammelingen zijn die het judaïsme als religie aangenomen hebben. Zij verschuilen zich als het ware onder de dekmantel van een van de religies uit de koker (bedenksel) van de Saturnus cult oftewel de Babylonische bloedlijn. President Erdogan heeft zijn roots niet in Turkije, maar in Georgië en zou mogelijk een Khazaarse afstammeling zijn en dus tot deze elitaire Babylonische bloedlijn behoren. Het land van Magog is dus eigenlijk het land of het controle gebied van de Babylonische bloedlijn dat zich in de Khazaarse periode wijdverspreid heeft. Daarbij zouden we dan onderscheid moeten maken tussen de elitaire groep die hun bloedlijn zuiver gehouden heeft en de groep die als ‘het volk’ beschouwd kan worden en zich vermengd heeft met allerlei andere volken. De Khazaarse elite is in die visie eigenlijk de Babylonische elite en zou dan diezelfde Saturnus cult zijn. In mijn optiek is dit de juiste visie en heeft deze elitaire groep zich aan de toplagen van alle wereldregeringen gevestigd. Dit betekent dat zowel Erdogan als Poetin en andere wereldleiders het Saturnus (Babylonische) script volgen en dat alle acties die zij ondernemen goed getimed plaatsvinden. President Erdogan zal dus zijn rol vervullen in het volgen van het bijbels script om de grote eindtijd strijd op te tuigen. In die optiek zou de redenatie dus wel eens kunnen kloppen dat Erdogan de Gog (leider) van Magog (Khazaarse elite, hijzelf afkomstig uit Georgië) van het bijbelboek Ezechiël is. Ook Poetin volgt keurig de juiste tijdlijn door pas nu in te grijpen in Syrië, daarmee heimelijk de grote agenda dienend door het alibi van de extra toename in de vluchtelingenstroom te verschaffen. Niet voor niets kondigde Donald Tusk gister aan dat Europa nog eens drie miljoen vluchtelingen kan verwachten als gevolg van het ingrijpen van Rusland in Syrië (zie hier).

Het heeft er dus alle schijn van dat alle wereldleiders inclusief de paus onderdeel zijn van dezelfde elitaire Babylonische groep of cult en dat zij allen hun rol vervullen in deze matrix simulatie, waarbij volgens een vooraf uitgestippelde tijdlijn onder andere oorlogen en economische situaties opgetuigd worden met een hoger doel. Dat zou dus betekenen dat zij, ondanks dat zij verschillende religieuze stromingen lijken te vertegenwoordigen, allemaal elkaars ‘partners in crime’ (bloedverwanten) zijn en dat deze religieuze stromingen slechts dekmantels zijn die dienen ter motivatie van de massa’s ten bate van de gewenste vervulling van het grote script. Je zou je kunnen afvragen waarom dat dan allemaal zo nodig moet en waarom zo’n script nodig is. Kortom: “Waarom zo moeilijk doen als het ook makkelijk kan?” Die vraag stel ik mijzelf ook regelmatig. Maar dat heeft in mijn optiek te maken met terugkerende energetische behoefte aan bloedoffers via zelfopoffering van het gewone volk volgens een goed getimed mechaniek. Het gewone volk dat zich hier in de zielen-matrix bevindt en zich op basis van religieuze overtuiging in de strijd gooit en slachtoffers maakt in goed getimede oorlogen. De leden van deze elitaire groep zijn de uitvoerders of bewakers van het script met als resultaat slachtoffers voor de bloeddorstige god van deze matrix, Lucifer. De god die door de paus ook als god van de nieuwe wereldreligie zal worden geïntroduceerd (zie hier). Het zou allemaal niet zo ingewikkeld hoeven te verlopen als het niet een hoger doel diende. Je zou bij wijze van spreken ook met enkele stevige atoombommen het resultaat van een wereldregering en veel slachtoffers kunnen behalen. Het moet blijkbaar allemaal verlopen volgens een nauwkeurig vastgesteld tijdschema. Maar misschien zit ik er volledig naast en heeft u een andere visie. Ik hoor graag wat de lezers vinden en ook hoor ik graag wat de islam zegt over de ‘eindtijd’ en hoe de profetieën aansluiten of conflicteren met die van het christendom. Misschien komen we er dan nog eens samen uit.

Bron linkvermeldingen: habakuk.nupolennieuws.nl, beyondthecurtain.wordpress.com

Gedeeld 107

Tags: , , , ,

About the Author ()

Comments (52)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  Met dank aan de comments van Freeman onder mijn laatste artikel trouwens.

 2. theTruthisOutThere schreef:

  Alle valse religie komt van Satan gebruikt valse religieom mensen te misleiden. Daarom wordt hij „een engel des lichts” genoemd (2 Kor. 11:14). Christelijke religies bijvoorbeeld zeggen dat ze Christus volgen maar onderwijzen leugens zoals de Drie-eenheid, het hellevuur en de onsterfelijkheid van de ziel. Ze vieren ook feesten als Kerstmis en Pasen, met schijnbaar onschuldige gebruiken die hun oorsprong vinden in heidense riten en mythologie. Als je luistert naar Gods waarschuwing ’scheidt u af en raakt het onreine niet langer aan’, word je niet misleid door onware verhalen (2 Kor. 6:14-17).

  Satan heeft gebruikgemaakt van valse religie om te verhinderen dat mensen God bij zijn naam leerden kennen.

  Tegenwoordig zijn geleerden zich ervan bewust dat Jehovah’s naam zo’n zevenduizend keer in de Bijbel voorkomt. Enkele veelgebruikte Bijbelvertalingen, zoals de katholieke Jerusalem Bible (Engels), de katholieke La Biblia Latinoamérica (Spaans) en de populaire Reina-Valeravertaling (ook Spaans), gebruiken Gods naam dan ook zonder enige terughoudendheid. Sommige vertalingen geven Gods naam weer met „Jahweh”.

  Helaas oefenen heel wat kerken die geld beschikbaar stellen voor Bijbelvertalingen, druk uit op de vertalers om Gods naam uit hun vertaling van de Bijbel weg te laten. Zo richtte het Vaticaan zich met een brief, gedateerd 29 juni 2008, tot voorzitters van katholieke bisschoppenconferenties, en zei daarin: „In recente jaren is steeds meer overgegaan tot het uitspreken van de eigennaam van de God van Israël.” De brief bevatte de duidelijke instructie: „De naam van God (…) mag niet gebruikt of uitgesproken worden.” Verder werd gezegd dat „bij het vertalen van de Bijbeltekst in moderne talen (…) het goddelijketetragrammaton weergegeven dient te worden met het equivalent vanAdonai/Kurios: ’Heer’”. Het is duidelijk dat deze richtlijn van het Vaticaan bedoeld is om een eind te maken aan het gebruik van Gods naam.

  Protestanten hebben Jehovah’s naam al even oneerbiedig behandeld. Een woordvoerder van de protestantse New International Version, uitgegeven in het Engels in 1978, schreef: „Jehovah is de onderscheiden naam van God en idealiter hadden wij die naam moeten gebruiken. Maar wij hebben twee en een kwart miljoen dollar in deze vertaling gestopt en dat geld zou beslist weggegooid zijn als wij bijvoorbeeld Psalm 23 hadden vertaald met: ’Jahweh is mijn herder.’”

  Kerken hebben ook de bewoners van Latijns-Amerika verhinderd God bij zijn naam te leren kennen. Steven Voth, vertaalconsulent voor de United Bible Societies (UBS), schrijft: „Een van de voortdurende debatten in Latijns-Amerikaanse protestantse kringen gaat over het gebruik van de naam Jehová(…) Het is interessant dat een heel grote, groeiende neo-pinksterkerk (…) zei dat ze een Reina-Valeravertaling van 1960 wilden, maar dan zonder de naam Jehová. In plaats daarvan wilden ze het woord Señor [Heer].” Volgens Voth wees de UBS dit verzoek eerst af maar stemden ze er later mee in en gaven ze een editie van de Reina-Valerabijbel uit „zonder het woord Jehová”.

  Als Gods naam uit zijn geschreven Woord wordt geschrapt en er „Heer” voor in de plaats wordt gezet, maakt dat het voor de lezers moeilijk God echt te leren kennen. Het veroorzaakt verwarring. De lezer kan bijvoorbeeld niet altijd zien of de term „Heer” op Jehovah slaat of op zijn Zoon, Jezus. Zo wordt de Bijbeltekst waar de apostel Petrus Davids woorden aanhaalt: „Jehovah heeft tot mijn Heer [de opgestane Jezus] gezegd: ’Zit aan mijn rechterhand’”, in veel vertalingen weergegeven met: „De Heer sprak tot mijn Heer” (Handelingen 2:34, De Nieuwe Bijbelvertaling). Verder zegt David Clines in zijn verhandeling „Jahweh en de God van de christelijke theologie”: „Eén gevolg van de afwezigheid van Jahweh in het christelijke bewustzijn is de neiging alle aandacht te vestigen op de persoon van Christus.” Veel kerkgangers zijn zich dan ook nauwelijks bewust dat de ware God tot wie Jezus zijn gebeden richtte, een Persoon is met een naam: Jehovah.

  Satan heeft er hard aan gewerkt de mensen te verblinden als het om God gaat.
  Zou dat komen omdat hem eeuwige vernietiging wacht en hij het liefst iedereen hier in mee wil nemen hij heeft zijn kans op eeuwig leven ruimschoots verspild.

  Zie ook spreuken 10:18 de naam van Jehovah is een sterke toren hier snelt de rechtvaardige binnen en ontvangt bescherming
  32 En het moet geschieden dat een ieder die de naam van Jehovah aanroept, veilig zal ontkomen;+

  Bron jw.org

 3. Riffian schreef:

  Er is één woord die het bovenstaande in alle religiën samenvat nl. eschatology, vanuit de Islam is broeder Sheikh Imran Hosein (hij heeft o.a. in Zwitserland internationale betrekkingen gestudeerd) al jaren bezig dit onderdeel van het geloof onder het voetlicht te brengen. Zijn analyses zijn vaak angstaanjagend nauwkeurig m.b.t. geo politieke ontwikkelingen vergelijkbaar met de analyses van econoom Martin Armstrong. Hieronder een vrij recente lezing, toevallig vanuit Geneve waarin hij een inzicht geeft in Islamitische eschatology en verbanden legt met de Orthodoxe stroming binnen het Christendom.

  https://www.youtube.com/watch?v=RCCAw7vj0PA

 4. Riffian schreef:

  Hier een aanvulling m.b.t. Gog & Magog vanuit Islamitische eschatologische perpesctief.

  https://www.youtube.com/watch?v=b8vaHLxhSfE

 5. Freeman schreef:

  Graag gedaan Martin.

 6. Freeman schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=UpkAG9OPCKk.. Walid Shoebat is een “katholiek” geworden en na mijn idee is hij behoorlijk ingewijd en speelt hij zijn rol, maar is goed onderlegd -als voormalig moslim- in de Islamitische en Bijbelse eschatology.. wie goed in staat is te filteren, ziet inderdaad de overeenkomsten en ook de verschillen tussen beide eindtijdscripten van de Cult van Saturnus, die verschillen zijn er enkel voor bedoeld om beide fundamentalistische-groepen van beide religies in de finale-tijd tegen elkaar op te zetten..

  https://www.youtube.com/watch?v=QBeekuLsgvc.. Het is waar dat de Moeder van Venus, als eerste down gaat, de Zon uit het Westen zal ten onder gaan zoals gepland, het draait om de Saturnus/Sabath-Khazaren-Crime Group, om uiteindelijk de Islamitische invasie op Israel mogelijk te maken, want ook Jeruzalem is in de eindtijdprofetieen binnen de Islam, een zeer begeerde stad.

 7. Riffian schreef:

  Waar veel mensen aan voorbij gaan is dat deze profetieën cq. scripts nodig zijn om ons mensen te bevrijden van dogma’s en paradigma’s zoals wij die kennen in onze huidige tijd. Kennelijk hebben wij dit nodig om bevrijd te worden en onze wezenlijke doel op aarde in te zien en antwoord te krijgen op iets wat eigenlijk in ons allen resoneert en dat zijn universele kernwaarden.
  In die zin herhaalt de geschiedenis zich, het is niet iets nieuws. Het ontwaken is een natuurlijke eigenschap en wij zijn onderdeel van die natuur en scheppende kracht.

 8. Make peace not War schreef:

  The Lands of Khurasan,

  http://youtu.be/fbmdM9OQLKI

 9. Rijk schreef:

  Ik kan het effe niet laten: http://www.getuige-van-jehovah.nl/

 10. Freeman schreef:

  “Waar veel mensen aan voorbij gaan is dat deze profetieën cq. scripts nodig zijn om ons mensen te bevrijden van dogma’s en paradigma’s zoals wij die kennen in onze huidige tijd. Kennelijk hebben wij dit nodig om bevrijd te worden en onze wezenlijke doel op aarde in te zien en antwoord te krijgen op iets wat eigenlijk in ons allen resoneert en dat zijn universele kernwaarden.”

  Na mijn beste weten hebben we geen “enkele” script of programma en dogmas (dan slechts de taal van een omgeving die op een natuurlijke wijze de haar geven kringlopen kan volbrengen) nodig die vooral afwijken en “niet” resoneren met wat wij ten diepste zijn. Mijn “absolute” mening is dat kennelijk maar 1 partij vindt dat die profetieën vooral in vervulling moeten gaan om hun “verlossing” aan te reiken.

 11. Riffian schreef:

  @Freeman, klopt ik was cynisch in mijn benadering. Laat ik mijn analyse over die ene partij en bovenstaande hoofd onderwerp belichten. Offtopic het is mooi dat je de naam Freeman gebruikt, ik ben een Riffijn Amazigh (enkelvoud van Imazighen=vrije mensen). Toeval denk het niet;) Ontopic graag jouw mening over het onderstaande:

  Ezekiel 38:15 (http://biblehub.com/ezekiel/38-15.htm)

  Trek een lijn vanuit de Noordpool richting Jeruzalem, welke politieke hoofdstad (lees actor in dit ‘schaakspel’) doorkruist de virtuele lijn? Inderdaad Ankara.
  Dit alles heeft niets met het goede geloof te maken, maar met bloeddorstige macht.

  Om te begrijpen hoe het komt dat Turkije lid onderdeel is geworden van de NAVO en de Ottomaanse Rijk gecontroleerd (lees Balfour verklaring) uit elkaar is gevallen met een Khazaar (bloedlijn) genaamd Mustafa

  Kemal Atatürk aan het hoofd is het belangrijk te weten dat het Ottomaanse Rijk cq. Turkije eeuwenlang is geïnfiltreerd door de Dönmeh de volgers van Khazaar Rabbi Sabbatai Zevi (de naam betekent Saturnus)

  https://en.wikipedia.org/wiki/Sabbatai_Zevi. Let wel dit is voordat Jezuïet Adam Weishaupt de Bavarian Illuminati oprichtte en de vrijmetselaars de Verenigde Staten oprichtte in 1776. Zie hoe de “Octupus”

  haar tentakels vanuit de Kaukasus (Khazaria) over de rest van de wereld spreid, een virtuele machtbasis is gelegd.

  De structuur van de Illuminati (waarin lokaal opererende cellen niet of zo weinig mogelijk op de hoogte waren van elkaars bestaan), werd later overgenomen door onder meer de Ba’ath in Syrië en Irak. Zelfs in de ‘Verenigde Staten’ weten geheime diensten (CIA, NSA, FBI, DARPA etc.) van elkaar nietwat ze doen. In de wereld dienen de geheime diensten MI6, FSB, Mossad, CIA etc. één orde nl. de Jezuiëten. Toeval,

  neen het zijn allen actoren met als doel Novus ordo seclorum (New World Order). Government of the few, by the few, for the few.

  President Recep Tayyip Erdogan vertegenwoordiger van Gog en Magog is een wolf in schaapskleren (Fabian Society Style) met een directe bloedlijn naar Rabbi Sabbatai Zevi. Zoals ook de koningshuizen in Europa

  een (Ben ik van Duitse) bloedlijn hebben Windsor = Saxe-Coburg-Gotha en Von Lippe Bisterfeld = Van Oranje Nassau met een duidelijke band (via IG Farben, NAZI’s, thule society, vril society, Orde van Malta) richting de Jezuïeten. Laat nu net de ‘zwarte paus’ Jorge Mario Bergoglio (zgn. Franciscus) nu aan het hoofd staan en opvolger zijn van voormalige NAZI paus Benedictus en ook banden had/heeft met Videla, Zorreguita. Het is ook geen toeval dat de Hitler groet een Romeinse (Vaticaan) groet is. De machtsbasis is het Vaticaan, Defensie is Washington DC en Geld is the City of London+Basel/Zwitserland. Wat alle autonome (neutrale) gebieden zijn. Ze opereren zonder grenzen en zijn in die zin onzichtbaar.

  Om de profetieën in verschillende boeken, met name de Bijbel en Tora te ontcijferen is kennis van het getal π=pi onontbeerlijk (“aanwijzingen om alle donkere zaken te kennen”)
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Ahmose_%28schrijver%29

  Als de ‘Da Vinci Code’ een verfilming waard is dan overstijgt de realiteit (lees Matrix) alle scripts en wordt het 3D schaakbord zichtbaar.

  Nogmaals dit heeft niets met het geloof in God te maken, tevens wil ik de Turkse medemens niet beledigen. Ik geef alleen een korte analyse van dit, ik kan het niet anders zeggen, ingenieuze plan.

  De meerderheid van de onschuldige mensen is eeuwenlang door een sluwe minderheid gemanipuleerd en een valse belofte gegeven nl. demo (het volk) cratie (regeert). We moeten onderhand vaststellen dat wij in een schijnwerkelijkheid leven en om een metafoor te gebruiken het gewicht cq. lasten (zoals Atlas) op onze schouders dragen ten faveure van de gevestigde orde.

 12. Freeman schreef:

  http://islamicdangerhistory.blogspot.nl/2009/03/imazighen-in-iberia-al-andalus.html..

  https://books.google.nl/books?id=0E8qp_k515oC&pg=PA17&lpg=PA17&dq=Imazighen+en+al+andalus&source=bl&ots=qCSiwVtTgL&sig=Jz08zNHwDuFZTWLhrBQzMVa8xEY&hl=nl&sa=X&ved=0CD8Q6AEwBGoVChMI-paFoMq0yAIVgVkUCh07Sg2q#v=onepage&q=Imazighen%20en%20al%20andalus&f=false..

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Taifa_Murcia.. http://hondon-nieves.blogspot.nl/2013/02/de-ricote-vallei-omgeving-murcia.html.. van vaders kant gaat mij roots terug tot het Islamitisch-Spanje.. de familie van mijn vader komt uit die vallei, was een strategische plaats en de legenda Don Quichote gaat over die streek..http://ocelotsfotoblog.blogspot.nl/2014/03/valle-de-ricote-de-ricote-vallei-1.html.. die (bruine) Moorse Wachttoren staat in het dorp van mijn vader..

  RICOTE (1/2). Último reducto morisco en la Península. Parte I ..https://www.youtube.com/watch?v=IixMjRKPfjo..

  RICOTE (2/2). Último reducto morisco en la Península. Parte II.. https://www.youtube.com/watch?v=sLuZP4X4s_M..

  Later op de dag ontopic geef ik mijn mening op hetgeen jij hierboven aandraagt..

 13. boterbloem schreef:

  Laten we dit met ons allen innerlijk doornemen met Vrede in ons Hart.

  https://www.youtube.com/watch?v=I3ExpMcp-O4

  Met Peace in our Mind .

  A.S Zondagavond omstreeks 8 uur tot 9 uur wereldwijde Meditatie .

 14. ZerotheHero schreef:

  Martin, simpel gezegd wordt dit gedaan om mensen te vangen in hun lucifer/yahweh paradigma te vangen. De paus met zijn new age eenwereld religie en bijkomende wereld regering zijn waarschijnlijk deel van de antichrist fase. Jij houdt er een gnostische conclusie op na die ik wel kan begrijpen, maar ik zou toch is heel goed kijken waar die informatie vandaan komt en hoe zeker je kan zijn van enig conclusie daaruit. Waar we wel van kunnen uitgaan is, zoals Ken van redefininggod.com doet, wat de globalisten telegraferen. Als dit alien/ interdimensionale gedoe “de waarheid” zou moeten zijn waarom vinden we dan alleen bronnen uit globalistische bron? Qui bono? Needless to say denk ik dat Ken het het beste snapt van allemaal. Het zou zomaar kunnen dat dit enkel extreme driedubbel gelaagde double cross mind f*ck tactieken zijn voor wereldoverheersing. Menselijk dus. Geen aliens, geen archonten. Als dat trouwens waar zou zijn dan ben je naar wat ik begrijp in hun grootste truc gevallen aangezien je conclusies soms nogal grimmig zijn zonder een duidelijke visie voor een oplossing. Hun grootste truc is je laten denken dat ze machtiger zijn dan jij. Wat, als zij de reden achter dit alles zijn, dus niet zijn en nooit zullen zijn.

  http://redefininggod.com/2015/10/globalist-prophecy-watch-the-antichrists-great-deception-christs-greater-deception-and-ted-cruz/

  “So just imagine the confusion that must be felt by ordinary Christians when they turn on Daystar TV and hear Larry Huch speaking of positive change in the Vatican during his program, then hear Tom Horn speaking of a Vatican Antichrist conspiracy on Sid Roth’s program. Faced with these conflicting messages, some viewers lapse into confusion and others choose sides. And this is the same dynamic I’ve observed in the New Age community with their band of mutually-promoting hucksters who spread conflicting messages.

  One thing all these figures, both Christian and New Age, have in common, though, is their promotion of an imminent “extraterrestrial / extradimensional / supernatural” (E/E/S) intervention in human affairs. And this promotion of “outside” intervention masks the very earthly puppeteers who are producing this End Times show. Under the paradigm they’re presenting, the E/E/S forces are the ones pulling the strings of the earthly “elite,” but it seems more likely that the earthly “elite” are the ones creating the E/E/S forces by manipulating the collective consciousness through mass indoctrination, manipulating the collective subconscious through their “magick” practices, and manufacturing the physical E/E/S forces through their deep black research and development programs.

  If people believe what’s coming is being managed by extraterrestrial / extradimensional / supernatural forces that are bigger than humanity, they are more likely to feel powerless against it and go along to get along. But if people realize this is all a big magic show being put on by a few million earthly elitists, they are more likely to realize that the seven billion of us can squash the magicians like a bug (although I’d prefer that we place them in a vented jar where they can do no harm; they too are incarnate Source Consciousness after all).

  (Addendum 5 – 8 October 2016)

  All this being said, how will the Greater Deception play out? If they’re really crazy enough to try it, this would be my best guest at the moment…

  As we go forward into the months leading to next September, we can expect progressively more devilish behavior out of the (decoy) Antichrist Obama and the (decoy) Western New World Order. And at some point in 2016, Obama’s secret dossier will be dumped into the public domain. This info-dump will show Obama’s lifelong history with the CIA and his involvement in occult ceremonies. The Team Obama propagandists will then openly declare him the Antichrist.

  Once he is “revealed,” he will be publicly seen as becoming desperate, and this will lead to his pushing of the nuclear button in September. The military will comply with his order since the more rational officers of the nuclear forces have been systematically replaced over the past several years in a series of engineered scandals. When “the birds fly” is the point at which the “UFOs” and the “real” Antichrist will take the stage.

  The “real” Antichrist could emerge in one of two ways:

  1) He will be an “alien” who arrives with the “UFOs,” or

  2) He will be a human who will enter the international limelight at roughly the same time as the “alien” arrival.

  Whichever way he makes the scene, both the earthly religious authorities (such as the Vatican) and the “aliens” will proclaim him to be the “recurrence” of Christ, and evidence to this fact will be presented. This “evidence” may include “alien” holographic videos of the “actual life of Christ,” a genealogy that supposedly shows a bloodline connection to the first Jesus and King David (if the Antichrist is human), and a DNA test that shows the person to be an exact recurrence of the DNA pattern found on the Shroud of Turin.

  Once the “real” Antichrist takes the lead, the first three and a half years of his rule will be pretty sweet. And once people have signed on to his agenda, things will take an ugly turn for his second three and a half years. At the end of the full 7 years, the “real” Christ will come “with power and great glory” to defeat the Antichrist and begin his thousand years of service as the silk glove that conceals the iron fist of the Occulted Powers.

  Interestingly, if the “real” Antichrist shows up and takes charge in September 2016 and reigns for 7 years, then the “real Jesus” will show up in 2023 (2016 + 7 = 2023). Perhaps this is one of the reasons the occultists make such a big deal out of…”

 15. Riffian schreef:

  Offtop: Prachtig dat onze paden hier kruizen, ben zelf vernoemd naar de Amazigh generaal Tarik en ik moet zeggen dat Andalusië incl.

  Gibraltar (de berg van Tarik) het mooiste stuk van Spanje is. Heb me altijd verwonderd hoe bepaalde Imazighen (zoals Shoshenq I,

  Tertullian, Paus, Miltiades, Arius, Leo Africanus en St. Augustinus van Hippo) de Saturnus cabal hebben gediend en onderbelicht zijn

  gebleven.

  Maar zoals de Jezuiëten agent Winston Churchill (kwam graag naar Marokko) zei: “There is no such thing as public opinion. There is

  only published opinion.” “Study history, study history. In history lies all the secrets of statecraft.” en “History is written by the

  victors.” m.a.w. zoals George Orwell het zei: “Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.”

  Ontop: Misschien is het belangrijk om Albert Pike (33e graad vrijmetselaar van de Scottish Rite) te belichten en hij kon het

  weten, want hij had de postitie dus de (G)nosis. Of had Michael Haupt de kennis en hing hij die kennis op aan Albert Pike in ieder geval:

  “After this Second World War, Communism was made strong enough to begin taking over weaker governments. In 1945, at the Potsdam Conference between Truman, Churchill, and Stalin, a large portion of Europe was simply handed over to Russia, and on the other side of the world, the aftermath of the war with Japan helped to sweep the tide of Communism into China.
  “The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the “agentur” of the “Illuminati” between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.”

  Michael Haupt, “Who was Albert Pike?” (Jun 07, 2003)

  PS: De (HER)schrijfweek Amersfoort is begonnen!

  Van 5 tot en met 11 oktober staat Wikipedia in het teken van

  Amersfoort. let op de (gemeentewapen) vlag. IN YOUR FACE RETORIEK of

  zoals Bilderberger (volgende president van de VS) Hillary Clinton

  zei: “”We are in an information war and we are losing that war.”

 16. Riffian schreef:

  Ik denk m.b.t. de ‘eindtijd profetieën’ dat er een einde komt aan de geschiedenis zoals de gewone man en vrouw die kent. Het valse licht (lucifer) wordt zichtbaar, want zoals House of Cards and The Usual Suspects OTO agent Michael Spacey (what’s in the name) verwoordde: “the finest trick of the devil is to persuade you that he does not exist” by Charles Baudelaire.

  Kan het niet laten even wat humor m.b.t. het oost west paradigma
  https://www.youtube.com/watch?v=BnhqkpvPLis

 17. Riffian schreef:

  Andere onderwerp m.b.t. informatie oorlog op het internet: http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9855:megaboetes-vanwege-reacties-op-internet&catid=9:binnenland&Itemid=22

  Wikipedia heeft niet voor niets Amersfoort gekozen als locatie, want “the powers that be”
  http://sec.oto-nl.org/index.php

 18. Riffian schreef:

  M.b.t. “UFO’s” wat eigenlijk “IFO’s” zijn het volgende. We zijn reeds gewaarschuwd door Generaal Dwight Eisenhower voor het militair industrieel complex (Pentagon DARPA Office of Naval Intelligence etc.) en door John F. Kennedy voor “Secret Societes”.

  Het sluwste gebeurd op 10 september 2001 door (voormalig) (D)ARPA agent Donald Rumsfeld
  https://www.youtube.com/watch?v=aljgYENg–Y

  Waar is een groot gedeelte van het geld gebleven Lo and behold
  https://www.youtube.com/watch?v=Y_Uq1Loc_SY
  https://www.youtube.com/watch?v=nzVUaUcMHOw

  Shakespeare had keihard geklapt

 19. Freeman schreef:

  Dat Erdogan de aangewezen “dictator” zal zijn en de Koning van het Noorden (ten opzichte van de ligging van het land Israel/Palestina, ook wel in de Bijbel het sieraadland genoemd) mag wel duidelijk zijn, juist met betrekking tot zijn plannen en zijn gedane uitspraken de afgelopen jaren. Wat ook heel belangrijk is, is dat er nog een andere Koning uit het Noorden en Oosten hem doen verontrusten zoals staat beschreven in het Bijbelboek Daniel 11:45. Wie zouden die koningen kunnen zijn? Ten Noorden van Turkije ligt het voormalig gebied van Khazaria (inclusief Zuid-Rusland). Na mijn idee, gezien de Agenda van het Westen in verband met de leidende rol die Turkije zal gaan spelen, zal Rusland en China -volgens plan- de plannen van een groot hersteld-Ottomaanse-Rijk de das om doen, waardoor de aanloop na Armageddon van start zal gaan en zal culmineren in Armageddon in Israel om Jeruzalem te veroveren.

  De leiders van de moslim-broederschap hebben bevestigd dat Turkije met als hoofd “sultan” Erdogan het herstel van het Ottomaanse-Rijk moet inluiden en een groot Kalifaat moet oprichten waarbij in eerste instantie Istanbul de hoofdstad zal zijn van dat Rijk.

  Klopt helemaal, die Khazaarse sekte is heel erg actief in Turkije om vooral door duistere occulte rituelen de komst van hun “leider” te bespoedigen. Alle grote bankiers die Khazaren zijn, zijn lid van die groep en alleen Khazaren mogen er lid van zijn, het is een duistere geheime en gesloten gemeenschap.. https://www.youtube.com/watch?v=9csAft-YxQ8..

  https://www.youtube.com/watch?v=bp7v2svathQ..
  https://www.youtube.com/watch?v=NvlRfnOQpus.. Turkije en de Khazaarse krachten in het Westen zullen opnieuw proberen om Egypte door een Islamitische-regering te laten besturen..

  https://www.youtube.com/watch?v=RIY6lAi2QV0..

 20. Freeman schreef:

  De Khazaren hebben via de Jezuïeten (crypto Khazaar/jews) het Vaticaan volledig onder controle, de oprichter “Ignacio de Loyola” was een Crypto-Jew en zelfs Rudolf Steiner zei van hem dat hij evil was en buitenaards.. https://www.youtube.com/watch?v=CIjfZfxdF2g..

 21. Riffian schreef:

  As Above So Below, onderstaande video geeft aan “why we are kept in the dark”. Tevens bevestigt deze video de perceptie dat het bewustszijn niveau in de huidige tijd zeer laag is en dat onze voorouderen de kennis en kunde bezaten, Plato had gelijk Atlantis bestond en het waren geen buitenaardsen maar wij de mensen.

  Het verklaart tevens het bestaan van geheime genootschappen met het Vaticaan aan de top van de pyramide en waarom deze kennis niet geopenbaard dient te worden, zodat wij als gehele mensheid niet vooruit komen en de “happy few, powers that be” ons hiermee onderdrukken, opdat de visuele matrix in stand wordt gehouden. The Dark Lord, Lord of the Rings aka Saturnus vertegenwoordigt door de “zwarte” Jezuïeten paus heeft ons mensen in een stevig houdgreep gekregen. Ik voel verdriet, omdat de gehele mensheid tegengehouden wordt haar volledige potentie te vervullen. Wij zijn één, één ieder vertegenwoordigt het water in de gehele oceaan van kennis en liefde.

  https://www.youtube.com/watch?v=Nms_2A2dJUI

 22. Riffian schreef:

  Ik kan niet anders zeggen we delen dezelfde analyse, de reflectie klopt.

 23. Riffian schreef:

  Nog een inzicht in symboliek, astronomie/logie en numerologie en waarom het belangrijk is voor de zieke geesten aan de macht.

  “The inverse of 223 is 322.
  322 is the number of Skull and Bones
  the inverse square of 666
  and 3 x 22 = 666”

  En vergeet natuurlijk niet de toespraak van Christine Lagarde, voordat het bloedoffer MH-17 plaatsvond.
  https://www.youtube.com/watch?v=QYmViPTndxw

 24. Riffian schreef:

  Los van “control by numbers”, hoe groeten en herkennen deze zieke geesten elkaar? Ik denk niet dat de N.O.S. (what’s in the name) dit uitzendt.

  http://veritas-vincit-international.org/2015/01/18/hand-signals-of-freemasonry-explained/

 25. Riffian schreef:

  https://ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=nederlands&rais=1&oiu=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-j-PAEJd6dXU%2FUfhxDV5pfBI%2FAAAAAAAAAJw%2FM3DGaLiH3n8%2Fs1600%2Fking%2Babdullah_satan_sign.jpg&sp=461ab03eda3915db0445f868a8ea73fb

  Wat krijg je als je de uiteinde van het schaakbord, wat je ook in een vrij metselaars loge ziet, doortrekt naar het bovenste centrale punt?

  The powes that be controleren beide uit einde van het schaakbord, dus ook Poetin moet meedoen.

 26. Freeman schreef:

  Dat klopt wat hierboven in het filmpje zal gebeuren, de Vrijmetselaren en tevens Khazaren, zullen het Babylon aan de rode zee trachten te vernietigen, de Saturnus-aanbidding en centrum van alle pelgrimfestiviteiten zullen zij verplaatsen richting Jeruzalem.. China begint steeds hardere maatregelen te nemen, in Turkije zal op een gegeven moment de daarvoor “bestemde” Gog” opstaan tegen de -militair gezien- grootmachten. Turkije heeft een zeer groot leger, bijna het sterkste leger van de NAVO.. http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/China-verklaart-de-islam-de-totale-oorlog..

 27. Riffian schreef:

  Nu we toch ‘down the rabbit hole’ gaan de OTO wordt vaak genoemd, maar blijft een belangrijke speler in de Psychologische oorlogsvoering zie bijv. MKULTRA

  Ordo Templi Orientis controleert de media, entertainment industrie (W)Hollywood en zijn meesters in de subliminale boodschap met verkapte organisaties zoals de befaamde Tavistock Institute (of Deception) als dekmantel. Aleister Crowley was grandmaster van deze agentschap en bijv. meester in de reverse speech. Wat je heden ten dage ook in de politiek aantreft, dus bijv. ‘Yes we can’ is ‘Thank you satan’. Of waar artiesten als Lady Gaga, Madonna, Beyoncé, Rihanna etc voor gebruikt worden

  Je kan zelfs de Maffia (Cosa Nostra, Ndranghetta etc) herleiden naar het Vaticaan via Propaganda Due (P2 loge), ja ook Silvio Berlusconi was lid. Dit zijn zeg maar de voetsoldaten/huurmoordernaars van het Vaticaan en kennen ook een bloedoffer. Zie ook de partijen die betrokken waren bij de moord van JFK. De naam Vd Ende (the ende), De Mol/Talpa (toepasselijk) en Berlusconi zijn nauwer verbonden met elkaar dan men denkt. Het is één feite Netwerk die verdeelt en heerst.

  De OTO is grotendeels verantwoordelijk voor het feit dat wij (niet de ontwaakte medemens) d.m.v. audio en video (lees afleiding) subliminaal zijn klaargemaakt voor ‘The Endgame’ Ordo Ab Chao. I peace out
  https://s3-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http%3A%2F%2Fwww.show.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F2%2F2015%2F01%2FANP-16482735.jpg&sp=3fcf7ee6a7f4f400725b6aee44637331

 28. Freeman schreef:

  http://dutchturks.nl/isis-belooft-om-de-kaaba-in-mekka-te-vernietigen-en-de-mensen-die-daar-stenen-aanbidden-te-vermoorden/.. Als we afgaan op de hadiths.. zijn er verschillende interpretaties over de (af)komst van de Mahdi.. de onbetrouwbare hadith stelt dat de Mahdi uit Afghanistan (Taliban?? De antichrist (Pope) is daar wel aan het vechten tegen ze)) kom.. andere stellen dat het leger die uit Afghanistan komt het leger zal vormen van de Mahdi die uit de stam van Profeet Mohamed zal zijn en iedereen moet hem dan helpen. De Sjieten leren dat het de twaalfde imam is en dat die hun leer vertegenwoordigd.. de betrouwbare hadith stelt dat hij uit Saoedi-Arabie (Medinah) komt en dat (ISIS, leger van de Antichrist-Pope) de Kaabah en hem en zijn leger uit Medinah wilt vernietigen. De Mahdi zal op een gegeven moment ook met z n leger in Damascus vechten tegen het leger van de Pope (Antichrist) V.S. EU en wellicht ook tegen Rusland. Zal Rusland of Israel trachten voor de Pope Constantinopel opnieuw te heroveren?? In ieder geval zal de Jezus-figuur uiteindelijk verschijnen en vanuit de hemel terug op aarde komen in Damascus en de Mahdi ontmoeten en Jezus uiteindelijk de Antichrist vernietigen.

  Zal erom spannen, beide eindscripten lijken inderdaad te bevestigen wat de Saturnus-cult wenst, dat de Zondag tegen Vrijdag en Vrijdag tegen Zondag strijden zal, Koning van het Noorden (The Pope zal een gecontroleerde Islam optuigen en proberen de Islamitische wereld onder die Kalifaat te krijgen, die op weg moet gaan om Jeruzalem te bevrijden van de bezetter) tegen Koning van het Zuiden. Maar Rusland en China lijken betrokken te raken in dat conflict zodat die hele onderneming moet stranden -volgens Script- in Jeruzalem door een show en gala-voorstelling&goddelijke interventie (MICHAEL zal opstaan met zijn engelen)

 29. Riffian schreef:

  Als je alles in retrospectief bekijkt dan is het definitief gestart met de ‘Domestic Pearl Harbor’ 9-11 bedacht door de denktank van zieke geesten ‘Project for the New American Century’ en niet geheel toevallig kwam de entertainment tak van de Jezuïeten met een subliminale film Pearl Harbor https://en.wikipedia.org/wiki/Pearl_Harbor_%28film%29 om het publiek voor te bereiden op wat komen gaat en dan hebben we het nog niet eens over de voedingsindustrie, big pharma etc. die ervoor gezorgd hebben (en nu nog) dat het ontwaken van de menselijke ziel in een veel lagere frequentie gaat, waardoor zij hun bloeddorstige slag kunnen slaan. Wat wij nu zien is inderdaad “The Dance of the Planets” (Shiva) een ziekelijke bloeddorstige (Bohemiam Grove Style) orgasme van de zittende macht.

  Maar het ergste is dat we iedere dag getuige zijn van de afslachting van onze medemensen. We kunnen analyseren tot we een ons wegen, maar het gaat hier om: “Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.”

  Deze site geeft een inzicht: http://www.seawapa.com/ met een mooie link die verklaart waarom Nederland zo’n belangrijke rol speelt in The NWO http://www.seawapa.co/2014/06/depopulation-21-started-in-netherlands.html

  De tijd dringt, wat stelt de gewone mens er tegenover!! Want zij lopen lichtjaren voor..HET DUALISME IN OPTIMA FORMA
  https://www.youtube.com/watch?v=1HVzMpx5mnw

 30. Riffian schreef:

  Aansluitend op het bovenstaande, met enige inzicht in geometrie, wiskunde en natuurkunde kom je tot een onderbouwde wetenschappelijke analyse voor de “The Domestic False Flag Operation” genaamd 9/11

  https://www.youtube.com/watch?v=O7QDo1TF2UU

 31. Treowd schreef:

  Nog een interessante youtube video die ik graag wilde delen :

  Gog Magog Identified. ITS NOT RUSSIA.

  https://youtu.be/0Cq340CtbW4

 32. Riffian schreef:

  Het is geen toeval, zij doen alles op basis van geometrie (pi), astronomie/logie (As Above So Below), numerologie, symboliek etc.

  Het is ook geen toeval dat als je een vrij metslaarsloge binnenkomt de 3 ‘heilige’ geschriften naast elkaar liggen. Ze hebben ons mensen verdeeld om een machtsvacuüm te creëren, waar zij met alle demonische plezier in zijn gesprongen.

  Wij ‘stemmen’ , geven ons mandaat weg en kijken gek op…
  En de Priesters leiden de mis, inderdaad ze misleiden.

 33. Freeman schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=INA1T8b1rXE.. De Kabal of Saturnus heeft alles onder controle..

  https://www.youtube.com/watch?v=HBcK_hAz-HM.. the same group behind all religion, het is de oorlog die voeren tegen de gehele mensheid om de mens tot hun perfecte “dosiele en gehoorzame” slaaf te maken- (nieuw schepsel-transhumanism).

  http://www.hickoryhammockbaptist.org/quick%20answers/fez.html..

  https://www.youtube.com/watch?v=cIMZZsB8Wrg..

 34. Freeman schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=PQ_Ay9W-ygM.. alle informatie kan nuttig zijn en met wat filterwerk ontstaat er een duidelijk plaatje..

  https://www.youtube.com/watch?v=f2erbqW6Y1M.. Shimon Peres is een Jezuïet en dus Rothschild/Khazaar agent van de Pope om Jeruzalem tot een war-gebied te tranformeren, door de spanningen op te voeren met het oog op de End-Game die ze zullen spelen in Jeruzalem als de culminatie van Armageddon. Want De Godheid met twee gezichten zal voor het dienrijk een groot offer bereiden, dat wil dus zeggen dat er een zeer groot ritueel-mensenoffer gebracht zal worden.

 35. ZerotheHero schreef:

  Ik zou je waarschuwen om mega skeptisch te blijven van youtube filmpjes. Ik weet wel zeker dat ze nep bewijs planten en zelfs als het echt is is het waarschijnlijk een black ops machine, niks alien aan gewoon menselijk.

 36. ZerotheHero schreef:

  Lucifer is niet het valse licht, dat is yahweh.

 37. ZerotheHero schreef:

  Het is waar dat ze opereren via de Zionistische factie, maar laat je er niet te veel in mee slepen. Zionisme is in mijn ogen hetzelfde als Jihadisme. Wij snappen allemaal dat jihadisme compleet is opgezet door tptb en zionisme is in mijn ogen precies hetzelfde. Een rekruteringsmiddel, een dialectische tool. Hetzelfde denk ik ook van satanisme. Zionisme en het europese “westerse” gezicht van de elite zijn de zondebok in het geheel, Mensen moeten wel begrijpen dat “zij” een gigantische fout gemaakt hebben. In feite is hun operatie al open gegooid. Ze wilden mensen met de grootste truc bespelen en hun complete wezen vangen, maar ze zijn al lang doorzien. Ken(redefininggod.com), Brandon(alt-market.com), Anthony(realcurrencies.wordpress.com) en later ook Martin hebben de valse paradigmas onthult. Met de grootste lof voor Brandon welke al sinds de introductie van Putin met het begin van de oorlog in syrie zo slim en scherp was om het spelletje te doorzien. Het besef van de valse paradigmas hoeft enkel genoeg mensen te bereiken en hun doel is al onmogelijk. Dan zouden ze opnieuw jaren en jaren moeten besteden aan hersenspoelen om de mensen weer in de maling te kunnen nemen, maar dan nog zouden de mensen zivh bewust zijn van hun tactieken dus waarschijnlijk is het dan onmogelijk.

 38. Freeman schreef:

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Brzezinski-eist-Amerikaanse-militaire-vergelding-tegen-Rusland.. de geruchten gaan ook al rond dat Turkije al bewust bezig is Russische straaljagers neer aan het halen..

 39. Riffian schreef:

  Klopt. Het is ook moeilijk om visueel bewijs te leveren, maar als je verbanden legt tussen incidenten dan is het niet zo moeilijk om bewijs te leveren. Dat ‘alien’ scenario is al eeuwen bekend..
  Wat ik al zei, Rumsfeld gerelateerd aan DARPA->Office of Naval Intellligence->Pentagon, geeft op 10-9-01 een toespraak en is aanwezig bij een hoorzitting van het Congres om uitleg te geven over tientallen miljarden (IRS taxpayer) die verdwenen zijn en kan het niet verklaren. Wie deed onderzoek naar de verdwenen miljarden Office of Naval Intellligence. Welk gedeelte van de Pentagon explodeerde op 11-09, juist het gedeelte waar de OoNI gevestigd was.

  Wat verschijnt er in de lucht post 9-11, inderdaad dit soort voorwerpen gerelateerd aan het Militaire Industrieel Complex (Tesla patenten).
  Nogmaals dat binnenlandse diensten zoals de FBI, CIA, NSA, DEA, DARPA etc. van elkaar niet weten wat ze doen is hiermee bewezen, maar ze dienen wel een gezamenlijke doel.
  Wat ontwikkelt OTO, I rest my case:
  https://www.youtube.com/watch?v=TvZMMNOca9A

 40. Riffian schreef:

  @Freeman, nogmaals in your face retoriek. Brezenski is de grondlegger van ‘Al Qaeda’ en heeft Bin Laden, agent (zie ook Carlyle Group->Bin Laden Group connectie) opgeleid om de ‘Mujahedien’ in Afghanistan op te leiden.

  https://www.youtube.com/watch?v=ASlETEx0T-I

 41. Riffian schreef:

  Voordat de Islam een houdgreep kreeg over Marokko en de Arabieren en Joden Noord-Afrika infiltreerde is het goed om te weten dat grofweg 90% van Marokko, Algerije en Tunisië afstammen van de Imazighen. Voordat de Islam kwam, was grofweg 60% van Imazighen Christen.
  Na de val van Andalus vluchtte een grote groep Sefardische Joden uit angst voor vervolging richting Noord Afrika met name Marokko. Ze vestigde zich in Fez wat later de hoofdstad werd en waar heden ten dage veel machtige families vandaan komen die de schaduw regering van Marokko vormen, zoals de Benjellouns, Amrani’s, Benkiranes, K(C)ohens etc. het zijn veelal Crypto joden. De vervolgingen die plaatsvonden in Fes was de vervolging op de oorspronkelijke bewoners nl. de Imazighen geïniteerd door de zgn. moslims. Het was een coupe d’etat..
  In ieder geval hebben de Imazighen en de Riffijnen zich altijd verzet zie Rif intifida en briljante guerilla strateeg Mohammed Abdelkrim El Khattabi (haalde zelfs cover van Time Magazine) en Ho Chi Minh en Che Guevara waren geïnspireerd door zijn strijd.
  Als dank werden we vervolgd (Istiqlal partij speelden een belangrijke rol) en als moderne slaven (dmv contracten met muli nationals) het land uit gebonjourd.
  Bekende joden met een Marokko connectie:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Azoulay
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Mordechai_Vanunu
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Amir_Peretz
  etc. etc. hopelijk is het iets duidelijker geworden.

 42. Riffian schreef:

  De wijlen Aaron Russo die à la Chavez is afgemaakt en kort in het centrum van het kwaad is geweest en afstand heeft genomen van het kwaad.

  https://www.youtube.com/watch?v=FuinaIm-kd4

 43. Riffian schreef:

  Jihad is door de main stream media misbruikt en dmv youtube propaganda (OTO style) misbruikt om jonge onwetende zielen te rekruteren voor een valse oorlog. Als je de Arabische koran leest, bestudeerd en geleerde raadpleegt kom je tot de conclusie dat er een innerlijke Jihad is, nl. een strijd met de verleidingen, lusten etc. (dus met de ego) en een jihad op het moment dat jouw dierbaren zonder geldige reden worden aangevallen en anderen jou manier van leven aanvallen en hun wil proberen op te leggen. Waar hebben we dat in de geschiedenis allemaal gezien, imperialisme is een voorbeeld om een jihad te beginnen. Zelfs de Native Amricans, Afro Amerikanen, Inca’s, Maya’s etc. hadden/hebben zich kunnen beroepen op de Jihad. Jihad heeft met de strijd om onrecht te maken.

 44. Freeman schreef:

  “Voordat de Islam kwam, was grofweg 60% van Imazighen Christen…

  ” Ze waren overwegend “katholiek” in die tijd, maar het Vaticaan wilde alles wat zich niet onderwierp aan het Vaticaan, vervolgen me het zwaard (Joden en Christenen die een Christendom praktiseerde die afweek welke Rome predikte) en er gaan geruchten dat daarom het Vaticaan de Islam heeft doen ontstaan.

  http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican33.htm..
  https://www.youtube.com/watch?v=bjPUDwe7SS8..

  “Na de val van Andalus vluchtte een grote groep Sefardische Joden uit angst voor vervolging richting Noord Afrika met name Marokko…”

  Ook een grote groep Sefardische Joden konden hun toevlucht nemen binnen de grenzen van het Ottomaanse Rijk. In een later stadium werden ook Moslims en voormalig Moslims (meestal autochtone spanjaarden) van Al Andalus verdreven van het Iberisch Schiereiland en de meeste staken met boten over richting Marokko en vooral Tunesie, maar konden ook asiel krijgen binnen de grenzen van het Ottomaanse Rijk. velen van die “Morisken” in Noord-Afrika worden tegenwoordig aangezien voor Joden in verband met hun opvallende achternamen en uiterlijk.. http://spanje-cultuur.blogspot.nl/2014/10/de-geschiedenis-van-de-spaanse-morisken.html..

  De Morisken waren meer dan welkom in Noord-Afrika vanwege hun vaardigheden in bouwkunsten die ze vanuit de Islamitische Al Andalus, meenamen.

  https://www.youtube.com/watch?v=sRlrofWmTc8..
  https://www.youtube.com/watch?v=huA9ao8vkGw..

  Ja, ik weet nog in de puberteit dat redelijk veel Marokkanen van Arabische afkomst, Berbers niet mochten. De Oorspronkelijke bevolking van “Magreb” bestaan hoofdzakelijk uit Berber-stammen.. https://nl.wikipedia.org/wiki/Berbers..

  De wortel van het Iberisch/Spaanse volk , bestaat feitelijk uit een mix van Berbers en Kelten, de Romeinen begonnen hun Celti-Berians te noemen toen zij het Iberisch Schiereiland hadden veroverd.

 45. Freeman schreef:

  Andalusíes: Memoria de Al Ándalus en Marruecos.. Analusiers: Sporen/herinnering van Al Andalus in Marokko.. https://www.youtube.com/watch?v=du5AlRXjrpQ..

 46. Hilal schreef:

  Uit de Turkse bronnen heb ik het volgende gevonden:Seyyid Ahmed Hüsameddin (r.a.) İstihraçname’sinde Mehdi’nin doğuş yeriyle ilgili şöyle bir not düşmüştür:

  “Müslümanlardan bir zat gelecek, bu zatın şerefi Kafkasya’nın en uludağından etrafa güneşin şuaı gibi şulenisar olacaktır. (Osman Yüksel Serdengeçti, Mabedsiz Şehir, Serdengeçti Neşriyatı: VI, s.107)

  Bütün bunlar, Hz. Mehdi’nin yoğun faaliyetini Türkler içerisinde yürüteceğini göstermektedir. (s. 172)

  İstanbul’u önce Mehmed fethedecek, sonra İstanbul ehl-i salibin eline geçecek, daha sonra da Mehdi İstanbul’u tekrar fethedecek” diye devrin ulemasına cevap veriyordu. (Risaletü’n- Nuriye, Akşemseddin, A. İhsan Yurd, İstanbul, 1972).

  Hierin wordt omschreven dat er een moslim gaat komen (Mehdi) die zijn licht over de hele Kauskaus gaat laten schijnen. DeZe persoon zal veel activiteiten tussen de Turken ondernemen.
  Tevens staat vermeld dat Istanbul Door Mehmet veroverd zal worden en vervolgens veroverd zal worden Door de Christenen en dat Mehdi uiteindelijk Istanbul zal veroveren.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten