De datering van megalithische bouwwerken en het eurocentrische paradigma (video’s!)

Filed in CASIMIR TEN HAVE, GESCHIEDENIS by on 24 december 2015

Het eurocentrisme is een manier van kijken naar de wereld waarbij er van uit gegaan wordt dat de moderne westerse cultuur superieur is, en voornamelijk ook is geweest. Eveneens worden andere culturen beoordeeld volgens een meetsysteem gebaseerd op westerse ideologieën.

Dit heeft ook invloed op hoe veel historici en archeologen de geschiedenis van de mens zien. De gehele menselijke geschiedenis van beschaving is in deze optiek een geleidelijke evolutie van holbewoners, naar bijgelovige Egyptenaren en Babyloniërs, gevolgd door de meer verlichtte Grieken en Romeinen en uiteindelijk het toppunt van de menselijke evolutie: De huidige westerse samenleving.

afbeelding 1
–> Afbeelding 1: Geschiedkundige eurocentrische tijdlijn. De Grieken en Romeinen zijn hier afgebeeld als de eerste hoog ontwikkelde beschavingen.

De trilithons van Baälbek

Alle mysteries en anomalieën die bij het onderzoek naar het verleden van de mens aan het licht komen, worden binnen het eurocentrische paradigma van 6000 jaar geleidelijke evolutie verklaard. Zo ook de trilithons van Baälbek. Deze stenen van een miljoen kilo zijn de zwaarste ooit gebruikt. Volgens de reguliere theorie hebben de Romeinen deze stenen vervoerd en geplaatst. Er is echter weinig bewijs dat de zij dit ook daadwerkelijk gedaan hebben. Bij nader onderzoek komt steeds meer naar voren hoe onwaarschijnlijk het is dat de Romeinen verantwoordelijk waren voor het vervoeren en plaatsen van deze gigantische stenen. De bewijzen hiervoor zijn opgesomd in de volgende video van de serie genaamd: The ancients were mighty!

Afbeelding videoserie deel 1.3

 

youtube link: The ancients were mighty 1.3: Baalbek and the 1000 ton blocks

Er zijn dus duidelijke aanwijzingen dat de Romeinen slechts verder hebben gebouwd op de megalithische fundering. Ondanks deze aanwijzingen wordt er nog steeds vast gehouden aan het idee dat de Romeinen alles gedaan hebben. Vanuit het eurocentrisme is dit logisch, binnen dit paradigma is dit immers de enige beschaving in de oudheid die de beschikking had over de benodigde mate van technologie en vernuft.

De ‘superieure’ Romeinen en Grieken

De gedachte heerst dat de moderne cultuur zijn oorsprong kent bij de oude Grieken en Romeinen. Deze beschavingen lagen geografisch gezien tussen Egypte en Babylonië en ondervonden waarschijnlijk een grote invloed van de culturen daar. Deze culturen bouwden duizenden jaren eerder al imposante bouwwerken en hadden beschikking over een schrift.

Toch staat de Griekse beschaving nog steeds te boek als de geboorteplaats van de westerse cultuur. Wellicht is dit omdat de oude Egyptenaren op politiek en sociologisch vlak minder ontwikkeld waren. In plaats van democratie en filosofie hadden zij een dictatoriaal regime dat door middel van bijgeloof zijn macht wist te behouden. De vraag is of deze aan de Egyptenaren toegeschreven inferieure organisatiestructuur niet het gevolg is van het eurocentrisme zelf. Binnen dit kijkveld is een beschaving als democratie óf dictatuur georganiseerd. Een natuurgodsdienst is een set op bijgeloof gestoelde rituelen zonder enige echt bruikbare geestelijke waarde voor de beoefenaar, en per definitie ondergeschikt aan de filosofieën van de oude Grieken. Het kan goed zijn dat wij het briljante van de organisatiestructuur en de natuur gebonden bewustzijnsfilosofie van de Egyptenaren niet kunnen herkennen vanuit ons beperkte paradigma. Het betreft hier namelijk wel een cultuur die ten minste 3000 jaar met deze “minder” ontwikkelde ideologieën heeft bestaan. Er is nergens een cultuur te vinden die dit ook voor elkaar gekregen heeft, een meer bescheiden houding ten aanzien van onze manier van denken zou hier dus gepast zijn.

afbeelding 2

 

–> Afbeelding 2: Precisie-bewerkingen van harde steensoorten en wiskundige constanten in de grote piramide van Giza en het Sarapeum in Egypte.

Met het huidig technologisch vernuft als perspectief kunnen we concluderen dat de kunde van de Egyptenaren in bepaalde opzichten duidelijk superieur was aan wat de Grieken en Romeinen ooit voor elkaar gekregen hebben. Waar het op neer komt is dat ondanks dit soort feiten, de Europese beschaving in bijna alle gevallen als het meest superieur beschouwd word.

Deze opvatting heeft zijn invloed bij de datering van megalithische bouwwerken buiten Europa. Zonder uitzondering worden alle significante megalithische structuren toegeschreven aan beschavingen die bestonden na de Grieken en Romeinen. Voorbeelden hiervan zijn:  Sacsayhuaman (1400-1500 n.C.), de Moaï op paaseiland (1250-1500 n.C.), Nan Madol (1250-1500 n.C.)

afbeelding 3

–> Afbeelding 3: Boven; Sacsayhuaman in Peru, Linksonder; Nan Madol in de Grote oceaan, rechtsonder; De Moaï op Paaseiland.

De datering van megalithische bouwwerken buiten Europa

De algemene opvatting is dat de bouwers van megalithische bouwwerken buiten Europa volgens de reguliere wetenschap minder ontwikkeld waren dan de Grieken en Romeinen. Net als bij de oude Egyptenaren mag de hoge precisie waarmee duizenden cyclopische stenen zijn bewerkt en geplaatst niet verklaard worden door een hoge mate van technologische ontwikkeling en kennis. In plaats daarvan wordt er bijna altijd uitgegaan van een tirannieke heerser die voor zijn aanzien, megalithische bouwwerken liet bouwen door tienduizenden slaven. Door simpele noeste arbeid in een archaïsche samenleving zouden de genoemde structuren vervaardigd zijn.

In hoofdstuk 1 & 2 van “The ancients were mighty” is te zien hoe onwaarschijnlijk het is dat deze structuren met steen- of bronstijd technieken gebouwd zijn. Toch houdt men aan de bestaande opvattingen vast; Het idee dat er eerder een hoog ontwikkelde cultuur buiten Europa te vinden was blijft taboe. Alles moet gebouwd zijn door minder ontwikkelde culturen, al moeten er honderdduizenden slaven, ontelbare manuren en gigantische schansen aan te pas komen om de waargenomen structuren toch te verklaren.

Afbeelding videoserie geheel

 

Youtube link: De zeven video’s van The ancienst were mighty!

De bewijsvoering

Maar welk bewijs is er daadwerkelijk? Behalve een paar vage verhalen is er geen bewijs dat de structuren gebouwd zijn door “minder” ontwikkelde culturen. Er is geen standaard methode om de ouderdom van een stenen structuur vast te stellen, helemaal niet toen twee eeuwen geleden westerse archeologen voor het eerst de megalithische structuren ontdekten en onderzochten. Ze bepaalden de ouderdom van deze structuren aan de hand van hun interpretatie van niet-Europese culturen en hun eigen beeld van het daar bij horende ontwikkelingsniveau. Binnen het eurocentrische paradigma zocht men bewijs, en er is meestal wel indirect bewijs te vinden dat past binnen het dit paradigma van de bevoorrechte evolutie van het superieure westen.

Hoe dit precies in zijn werking gaat en ging is te vinden in het nieuwste deel van “The ancients were mighty”. Dit deel gaat over dateringsmethoden en de ouderdom van megalithische structuren bekeken vanuit een geografisch oogpunt. Geologen werken vanuit observaties en natuurkundige processen, dit kan helderheid scheppen binnen het doolhof van culturele interpretaties van de gescheidkunde. Er zijn met de moderne technologie en kennis een aantal geologische onderzoeken en bewijzen te vinden die het bestaande paradigma van 6000 jaar aan westelijke evolutie als de speerpunt van beschaving compleet overhoop gooien. Zie het in: “The ancients were mighty 3.1: The absolute dating methods”

Afbeelding videoserie 3.1

 

Youtube link: The Ancients were mighty 3.1: Absolute dating methods

De wetenschappelijke wereld veranderd

Gelukkig zijn we, in tegenstelling tot vorige eeuw, niet meer compleet overgeleverd aan de hiërarchisch georganiseerde wereld van de reguliere wetenschap voor informatie. Men kan als onderzoeker, mede door media als het internet, meer onafhankelijk onderzoek doen en daar krediet voor krijgen, zonder dat een kleine groep wetenschappelijke elite daar tussen zit.

Dit heeft geleid tot een breed scala aan nieuwe ideeën en onderzoeken over verloren beschavingen. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe geologische onderzoek in Gunung Padang. In eerste instantie dachten archeologen dat deze plek ongeveer twee- tot drieduizend jaar oud was. Er is echter onderzoek verricht door Danny Hillman Natawidjaja, een geoloog aan het Indonesisch instituut van de wetenschappen, wat deze datering compleet overhoop gooide. Dit onderzoek was vrij grondig te noemen. Danny en zijn team hebben deze heuvel waar Gunung Padang ligt op verschillende manieren gescand en ook vele bodemmonsters genomen. Aan de hand van deze gegevens werd vastgesteld dat op deze plek al 20.000 jaar geleden megalithische structuren gebouwd werden. De gegevens van deze onderzoeken zijn te zien in de video’s bij dit artikel.

afbeelding 4

 

–> afbeelding 4: Natawidjaja en Gungung Padang.

Archeologen hebben geprobeerd het onderzoek van Natawidjaja tegen te houden, hij zou namelijk het bewijs op deze vindplek beschadigen. In eerste instantie lukte dit, en hij en zijn team moesten het onderzoek stoppen. Natawidjaja is hierop gaan lobbyen. Dit ging, mede door de nieuwe massamedia van de 21e eeuw, zeer snel. Er was veel aandacht voor het mysterie van Gunung Padang, ook de Indonesische president ging zich er mee bemoeien. Uiteindelijk heeft deze er voor gezorgd dat het onderzoek verder is gegaan. Er zijn tijdens dit onderzoek nieuwe vondsten aan het licht gekomen zoals grote ruimtes diep in de begraven megalithische structuren van Gunung Padang. De dateringen van Gunung Padang in Indonesië, maar ook van Gobekli Tepe in Turkije, druisen compleet tegen het bestaande paradigma in. Als deze structuren zo oud zijn bevonden, wat zegt dit dan over de oorspronkelijke eurocentrische datering van de andere megalithische structuren die wijd verspreid over de hele aarde te vinden zijn?

De Stille? Oceaan

In de Grote (Stille) oceaan zijn op eilanden vele megalithische structuren te vinden waarvan sommigen veel overeenkomsten hebben met Gunung Padang. Het laat zien dat de historie van dit gebied waarschijnlijk veel ouder en mysterieuzer is dan het eurocentrische paradigma toe laat. Volgens de tijdlijn die we in de geschiedenislessen te zien krijgen was Columbus de ontdekker van Amerika. De Europeanen zouden de eersten zijn geweest die geavanceerd genoeg waren om over de wereldzeeën te varen. In deze opvatting kwam al een deuk toen men er achter kwam dat de Vikingen ook in Amerika zijn geweest, en er zijn steeds meer aanwijzingen dat Polynesiërs en andere meer onbekende groepen dit continent ook bezocht hebben. En dit is niet meer dan logisch, bijna alle eilanden, zelfs de meest afgelegen, zijn bewoond door mensen. Men probeert de superioriteit-identiteit van de Europeanen nog enigszins te redden door te claimen dat losse groepjes verdwaalde Polynesiërs per ongeluk op deze eilanden aanspoelden. Nader onderzoek laat echter zien dat zij de sterren, winden en golven konden lezen en precies wisten waar ze waren. Er zijn megalieten gevonden op eilanden die bestaan uit steensoorten die niet op het eiland voorkomen, Wat laat zien dat bevolkingsgroepen zich met gemak over de Grote oceaan verplaatsten. Ze namen tonnen wegende stenen mee in hun boten! Het is dus waarschijnlijk dat verschillende groepen met elkaar in contact stonden en al duizenden jaren tussen de eilanden heen en weer reisden. Meer hierover in een aankomend deel van “The ancients were mighty”, wat gewijd is aan de megalithische culturen op de Grote Oceaan en een mogelijk verloren “continent” genaamd Mu.

afbeelding 5

 

–>Afbeelding 5 Megalitische structuren op eilanden verspreid over de Grote Oceaan.

Het nieuwe paradigma

Zoals eerder omschreven druisen de vondsten bij Gobekli Tepe en Gungung Padang compleet tegen de orthodoxe opvattingen in. Had deze informatie mij ook bereikt zonder het bestaan van internet? Misschien was het genegeerd door de wetenschappelijke wereld. Deze heeft immers een vrij directe lijn naar de de meer reguliere media, de enige media waar ik dan beschikking over zou hebben gehad.

We zijn niet meer afhankelijk van de reguliere media. De snelle verspreiding van informatie op het internet zorgt er voor dat we onszelf vrij makkelijk kunnen onderwijzen in een bepaald onderwerp. Zo kunnen we zelf een gericht onderzoek doen naar onderwerpen die ons interesseren. Een voorbeeld van iemand die een soortgelijke werkwijze hanteert is Graham Hancock. Zelf claimt hij geen wetenschapper te zijn. Hij onderzoekt en voegt bewijzen uit verschillende wetenschappelijke disciplines samen om een duidelijker beeld te scheppen van de verloren beschaving. Ik maak dankbaar gebruik van zijn bevindingen en neem deze weer onder de loep bij mijn eigen onderzoek.

Er zijn nog tal van andere bronnen waar ik verschillende vormen van informatie vandaan haal. Zo heb ik een hoop gehad aan de documentaire genaamd: “Cosmogony of the three worlds” van Jan Peter de Jong en Jesus Gamarra. Ook maak ik gebruik van beeldmateriaal: Foto’s en videobeelden van de youtube kanalen zoals Vlad9Vt en Brien Foerster. Verder bezoek ik websites zoals die van het Isada Project en Megalithomania. Het internet betekent het einde van de hiërarchische structuren binnen de wetenschappen. Het internet is self-empowering voor de vrijdenkende onderzoeker die maling heeft aan de gevestigde orde. Geniet van de zoektocht, de waarheid is van ons en iedereen.

Gedeeld 24

About the Author ()

Comments (7)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Ion schreef:

  Het verhaal blijft bij constateringen dat er wellicht grotere beschavingen voor ons geleefd hebben maar dat dit door de introductie van het internet nu vrijer onderzocht kan worden en gedeeld. Ik zie echter geen grote doorbraken of wijzigingen van standpunten dan hetgeen ons in de geschiedenis boekjes is onderwezen. Kunnen we de geschiedenis die ons is voorgeschoteld uit het boekje op school door leermeesters als Casimir wel vertrouwen? Zeer waarschijnlijk niet. De geschiedenis word geschreven door de heerser van dat moment. BV het verhaal van de slaven wordt op school en in de MSM en hollywood afgeschreven op de blanke christenen. We moeten ons schuldig voelen en de donkere medemens moet de blanke ( christen ) als schuldige zien. Natuurlijke dragen we een deel van de schuld maar het merendeel van de schuld van de slavernij ligt bij de ( zionistische ) joden. Ga je het verhaal op feiten onderzoeken dan blijkt het transport en handel van de slaven vooral te zijn georganiseerd door de ( zionistische ) joden. Ook hadden eind 19e eeuw zo’n 40% van de joodse gezinnen in de USA nog slaven in dienst tegen slechts zo’n 2% blanken. Maar door de MSM ( en we weten wie daar een sterke vinger in de pap hebben ) worden de nazaten van deze slaven nu of misschien in de nabije toekomst wel tegen ons opgezet door de Elite omdat de geschiedenis die het volk ( loonslaven ) onderwezen is niet geheel correct blijkt te zijn en we hetzelf ook allemaal niet meer zo precies weten. Er heerst nog steeds een zekere wrok bij de nazaten wat we kunnen terugzien in het verhaal van Zwarte Piet en Sinterklaas. Dit soort wijziging van standpunten in de hedendaagse geschiedschrijving maar dan met betrekking tot geologie kom ik dus graag tegen in het verhaal van een geograaf Beyond the Matrix. Het gevoel dat het geschiedenisverhaal niet helemaal klopte hadden we al op de middelbare school. De leraar wist ook niet veel meer dan er in het boekje stond alszijnde de waarheid. Hoe zit de geschiedenis in relatie tot geologie vermoedelijk daadwerkelijk inelkaar? Waren de dino’s bv echt. Of zijn het slechts plastic skeletten die we in musea te zien krijgen? De dino’s kwamen pas voor het eerst ontdekt na het verhaal van Darwin! Dit zijn de verhalen die ik Beyond the Matrix graag tegenkom.

  https://www.youtube.com/watch?v=TaPKAvsGJoM

 2. Casimir schreef:

  Hoi Ion,

  Uit je bericht kan ik opmaken dat je vindt dat ik de reguliere geschiedenis niet genoeg ontkracht, het spijt me dat ik je in dat geval teleur heb moeten stellen, ik zie het zelf anders.

  Het artikel wat ik heb geschreven gaat over het reguliere geschiedkundige paradigma en megalithische bouwwerken. Dus niet over Hollywood Christenen, Joden, de slavernij, plastic dinosaurusbotten, zwarte piet, sinterklaas e.d.

  Om er voor te zorgen dat het een beetje een coherent geheel blijft heb ik mij beperkt tot het onderwerp van de datering van megalithische bouwwerken. Dat ik hetzelfde zeg als de boekjes op school ben ik het niet echt met je eens, al is dit natuurlijk altijd een kwestie van perspectief. Persoonlijk vind ik het presenteren van bewijs dat laat zien dat de menselijke beschaving tienduizenden en niet duizenden jaren oud is, en dat deze zijn origine niet in Europa heeft maar op andere plekken op de wereld, best wel het bestaande paradigma binnen de geschiedkunde tegen gaan. Ook was voor in mijn optiek het idee dat we het briljante van de organisatiestructuren en filosofie van de oude Egyptenaren niet begrijpen vanuit ons meer materialistische manier van kijken, een indicatie van een benodigde verandering in het paradigma.

  Verder wil ik niet dat mensen mij vertrouwen als leermeester (bah) maar gewoon de door mij aangeleverde gegevens checken en op mijn conclusies in gaan. Indd.. Het gevoel dat het geschiedenisverhaal op school niet klopte hadden wel meer mensen. Persoonlijk vind ik het fijn om verifieerbare gegevens te presenteren die dit gevoel bevestigen. Dit zodat mensen die nog bezig zijn met het school-geschiedenis-paradigma ook eens verder gaan kijken, en de boel in twijfel durven te trekken.

  MVG,

  Casimir

 3. boterbloem schreef:

  Hier heb je Patrick Kicken en Paul Smit .

  Die een uitleg geven ,op de gedachten die in beelden geprojecteerd worden in het Brein.
  Het filmdoek als metafoor voor het bewustzijn..
  Ons leven beleeft als een gefilmde droom .

  https://www.youtube.com/watch?v=dzkwT6efs1k&feature=youtu.be

 4. Analyze schreef:

  Casimir, kun je mij uitleggen hoe het kan dat de ‘Oude Egyptenaren’ kennis hadden van de ‘zero gravity’ principe en de ruimte tijd continuüm. Nog los van het onderzoek van Robert Bauval wat bewijst dat de piramiden perfect op één lijn liggen met de Orion constellatie. Verder wijkt de datering van ‘the Great Spinx’ af van de datering van de piramiden van Giza, uit recent onderzoek blijkt dat het mogelijk honderden duizenden jaren oud is.
  http://www.ancient-code.com/scientists-geological-evidence-shows-the-great-sphinx-is-800000-years-old/

  Verder liggen de meeste van deze oude bouwwerken op zgn. ‘ley lines’ (Earth’s Energy Grid), wat is er in onze geschiedenis gebeurt? Is onze bewustwording zo laag geworden of zijn we geholpen in onze ontwikkeling? Antwoorden die niet te vinden zijn binnen het bestaande paradigma.
  https://www.youtube.com/watch?v=7p_RD-S7INM

  https://www.youtube.com/watch?v=Nms_2A2dJUI

 5. Casimir schreef:

  Interresant..

  Naar mijn idee is ons aardse bewustzijn ook een fabricatie van het brein. Het zou echter ook iets dieper kunnen gaan dan puur het fysieke orgaan, het brein.. Het gaat over denken, denken met dualistische oordelen die alles definiëren in ruimte tijd, en op deze manier waarde en vorm geven aan het aardse bestaan, het aardse ego. Hier is op zich niks mis mee, maar je in deze aardse rol verliezen kan heel destructief zijn. Zo hebben ook veel reguliere wetenschappers zich in de rol van superieure houder der kennis verloren en zorgt feitelijke bewijsvoering die het op hun dualistische oordelen gebaseerde paradigma ontkracht, voor cognitieve dissonantie. Het ego kan deze illusie niet loslaten, uit angst voor het verlies van een krachtige positie in een op concurrentie gebaseerd systeem, uit angst ook ergens niet te bestaan, etc.

  Ik speel graag met het idee dat “The Ancients” dit wisten en een deel van de dualistische oordelen konden loslaten en zo meer in staat waren de matrix op een dieper meer primair niveau te beïnvloeden, en dat de megalithische anomalieën het resultaat zijn van de sporadische technologische toepassing van dit bewustzijn.

 6. Casimir schreef:

  Goeie, maar moeilijke vragen.. 🙂

  Naar mijn idee is het oude Egypte een nalatenschap van de hogere-bewustzijns-technologie van de mensen die voor de catastrofes leefden, met als waarneembaar resultaat hoge technologie in gebouwen voor en na de catastrofes in Egypte. In mijn vorige reactie leg ik uit waarom ik denk dat we nu moeite hebben bij het verkrijgen van dit bewustzijn. Zoals ik zei waren zij meer bewust van hoe de matrix in elkaar zit vanuit een intrinsiek perspectief. Hoe deze in elkaar zit durf ik niet te zeggen. Mijn vermoeden is dat het te maken heeft met dingen als: Sacret geometry, cymatics, quantummechanica, resonantie en vibraties van een alles omvattend veld van bewustzijn. Door de manipulatie van vibraties op dit niveau kon wellicht de zwaartekracht en (dus ook) (sub)atomaire samenstelling van het gesteente beïnvloed worden.

  Hier naar wil ik nog verder onderzoek gaan doen in latere hoofdstukken van de videoserie. Eerst ga ik mij bezig houden met het geologische vraagstuk. De Sphinx gaat binnenkort onderzocht worden. De 800.000 jaar die in het stuk beschreven staat, lijkt mij een beetje veel, maar wie weet ik heb het nog niet nauwlettend door genomen. In ieder geval heeft de het gesteente waarin de Sphinx uitgehakt heeft duidelijke sporen van erosie door regenval als overheersende factor. Zelfs mijn leerlingen op school kunnen dit zien. (ik heb het getest :P) Dit betekend dat de Sphinx er al was toen het nog regelmatig regende op het Giza plateau..Minimaal 8000 jaar geleden.

  Met de Ley-lines heb ik mij nog niet zo uitgebreid bezig gehouden..Wellicht is dit ook wat voor H5 van de serie. Wat ik vaak wel merk is dat er vaak nog al arbitrair omgegaan wordt met hoe deze lijnen lopen en welke structuren hier op thuis horen. Echter, het idee van een energie/bewustzijnsveld van de aarde dat door een geometrische vorm op bepaalde plekken op aarde extra sterk is spreekt mij aan. Ook zijn er wellicht andere energieën, electromagnetisch of bijv. subtiele energie, die versterkt en gebruikt werden door middel van megalihtische bouwwerken.

 7. Analyze schreef:

  Bedankt voor jouw uitgebreide antwoorden, de Maya’s hebben voor mijn gevoel gelijk de menselijke ziel is sinds 2012 op de één of andere manier massaal aan het ontwaken. Johan Oldenkamp heeft hier ook interessante analyses over, zeker de moeite waard om het te bestuderen voor als je het nog niet gedaan hebt.
  https://www.youtube.com/watch?v=pXFRVyL9bmw

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten