De matrix en het ego – deel 1 van 3

Filed in RENÉ VAN DAATSELAAR by on 18 januari 2017

den-haag-9432-trim

Voor de moderne hedendaagse mens is het niet eenvoudig om te matrix te gaan doorzien. Mensen worden in de matrix geboren en weten niet beter; ze hebben geen vergelijkingsmateriaal. Vooral bij mensen, die druk bezig zijn met hun carrière, zal de noodzaak ontbreken om de waanzin waarin zij leven te gaan doorzien, laat staan dat zij willen begrijpen hoe deze waanzin is ontstaan en in stand wordt gehouden. Overigens geldt dit ook voor veel mensen die dagelijks met overleven bezig zijn. Het merendeel van deze mensen ervaart duidelijk de waanzin en onrechtvaardigheid in de maatschappij, maar heeft geen tijd en innerlijke rust om uit te zoeken wat er aan de hand is. Indien u dit artikel aan het lezen bent, is blijkbaar uw interesse gewekt om te matrix te willen doorzien… te begrijpen.

Martin Vrijland heeft in een eerder artikel “Wat is de matrix en waarom is het nuttig deze te doorzien?” reeds een poging gedaan om de geïnteresseerde lezer uit te leggen wat de matrix is en hoe deze in stand wordt gehouden. In het huidige artikel wordt een andere weg bewandeld in een poging u dit duidelijk te maken, maar het eindpunt of het doel is hetzelfde.

Om te beginnen kan taal een barrière zijn voor de overdracht van informatie. Wanneer onderwerpen ingewikkelder worden en er geen specifieke woorden zijn om iets aan te duiden, dan zullen bepaalde zaken moeten worden omschreven. Bij de overdracht van informatie zullen deze omschrijvingen niet bij iedere lezer op dezelfde manier begrepen worden. Daarnaast zijn er bij de lezers wezenlijk verschillen in hoe zij de wereld om hen heen ervaren, zodat ook dit communicatieproblemen met zich meebrengt.

Een belangrijke pijler waarmee de matrix in stand wordt gehouden is zowel het individuele ego van een mens, als het collectieve ego van een groep mensen. Zolang de matrix bestaat, zullen alle mensen op aarde hun leven grotendeels laten leiden door hun ego. Natuurlijk zijn er mensen die hun ego tot een minimum hebben weten te beperken, maar mensen zonder ego bevinden zich momenteel niet op aarde en hebben de laatste generaties ook niet op aarde geleefd. De eerste stap om de matrix te gaan doorzien, is het doorzien dat de mensen grotendeels worden geleefd door hun ego, dat bij deze mensen een valse werkelijkheid heeft gecreëerd. Wil een individu daadwerkelijk zelf vorm en richting aan zijn leven gaan geven, dan zal dit individu dus moeten beginnen de door zijn ego gecreëerde werkelijkheid te gaan doorzien en zich vervolgens te ontdoen van deze valse werkelijkheid. Dit zal niet eenvoudig zijn, daar het collectieve ego van de mensen in de omgeving van dit individu de collectief gecreëerde werkelijkheid in stand zal proberen te houden en dissonanten zal straffen. De geschiedenis heeft laten zien dat ketters en ongehoorzamen veelal op de brandstapel aan hun einde kwamen. Tegenwoordig vindt de vernietiging geraffineerder plaats, want mensen met een andere visie worden uitgelachen, worden uitgespuugd door het systeem en het verkondigen van waarheid kan als een strafbaar feit worden gezien, als het algemeen belang dit niet vereiste.

Indien u wilt begrijpen wat het ego is, is het van belang dat u gaat inzien dat de mensen op aarde slechts een fractie van hun benutbare potentieel gebruiken. Misschien is dit de reden, dat mensen als hulpeloze baby’s worden geboren en relatief lange tijd zorg nodig hebben om vervolgens geleidelijk aan voor zichzelf te kunnen zorgen. Niet alleen duurt het vergeleken met andere zoogdieren lang voordat mensen kunnen lopen, zindelijk worden en zelfstandig kunnen eten, maar weten mensen schijnbaar ook niet wat zij met hun leven aan moeten. Dieren, insecten en planten in de natuur hebben dit probleem schijnbaar niet. Om er achter te komen wat wij mensen met ons leven willen gaan doen binnen de mogelijkheden die de matrix ons biedt, moeten we in de westerse landen blijkbaar ook nog ongeveer een kwart van ons leven naar school. Tevens vernietigen wij onze eigen soort, onze eigen leefomgeving en als we zo doorgaan binnen niet al te lange tijd uiteindelijk de gehele aarde. Er wordt zelfs grof geld verdiend aan hoog technologische wapens, zodat andere mensen massaal of met precisie kunnen worden vernietigd. Zijn mensen het toppunt van evolutie, de zoogdieren op aarde die het hoogst zijn ontwikkeld?

In een vorig artikel met de titel “Cogito ergo sum” zijn voorbeelden gegeven waaruit blijkt, dat mensen in de matrix slechts tot een fractie van hun volledig potentieel tot ontwikkeling komen. Het bezielde menselijk lichaam wordt schijnbaar doorgaans wel volwassen, maar belet de geïncarneerde ziel dat deze zijn volledig potentieel kan benutten. Dit betekent dat de mensen niet tot bloei kunnen komen. Wanneer een mens wel volledig tot bloei zou kunnen komen, dan zou het menselijk lichaam voor deze ziel niet alleen een voertuig zijn in de laagste dimensie, die we kennen als de vaste stof, maar zou daarbij de ziel de connecties met de andere dimensies behouden. Hierdoor zou de geïncarneerde ziel in contact blijven met alles om zich heen in het universum, terwijl de geïncarneerde ziel in de matrix dit contact is verloren en niet meer weet wie hij is.

Dat de het menselijk voertuig niet volledig tot ontwikkeling komt valt onder meer af te leiden dat de mensen “junk DNA” hebben. Volgens de wetenschappers heeft dit junk DNA geen functie. Daarnaast benutten mensen slechts een klein deel van hun hersencapaciteit. Toch zijn er mensen die bepaalde gebieden van hun hersenen schijnbaar veel beter of misschien wel volledig kunnen benutten. In het artikel “Cogito ergo sum” zijn voorbeelden gegeven van mensen die op bepaalde gebieden uitzonderlijk getalenteerd zijn. Helaas zijn deze mensen dikwijls op andere gebieden beperkt ontwikkeld, terwijl de doornsnee mens op diezelfde gebieden wel enige mate van ontwikkeling heeft. In onderstaande video komen mensen aan bod, die na een ongeluk uitzonderlijke gaven op een bepaald gebied hadden gekregen.

Dat de mensen in bovenstaande video na een klap tegen hun hoofd tot uitzonderlijke dingen in staat waren, zou eigenlijk niet moeten kunnen. Naarmate de klap groter is, zou eveneens de schade bij de hersenen groter zijn. Een klap tegen het hoofd kan een lichte of zelfs zware hersenschudding met blijvend letsel tot gevolg hebben, zodat de hersenen minder goed zouden moeten functioneren. Blijkbaar werd bij de mensen in de video na het ongeluk iets in de hersenen geactiveerd, terwijl dat deel van de hersenen voor het ongeluk nog slapende en/of inactief was. Dit kan alleen indien de betrokken mensen voor het ongeluk slechts gedeeltelijk hun volledig beschikbare potentieel aan talenten hadden benut. De waarheid is, dat bij alle mensen op aarde hun beschikbare potentieel is onderdrukt door de matrix. Omdat dit bij alle mensen het geval is, valt het niet op.

Omdat nagenoeg alle mensen worden geboren zonder dat zij weten wie zij zijn en daarom niet weten wat ze komen doen op aarde, moeten ze leren om in hun omgeving te kunnen overleven. Om in westerse landen te kunnen overleven, dienen mensen heel veel te leren. In deze zogenaamde hoog ontwikkelde landen wordt een individu intelligent of getalenteerd bevonden, indien deze goed kan leren op school. Er zijn echter heel veel talenten en onontwikkelde vaardigheden die mensen in zich kunnen hebben, maar die niet in het westerse onderwijssysteem aan bod komen. Dit is met opzet gedaan, want het onderwijssysteem heeft enkel het doel de mensen geschikt te maken voor een functie binnen het zielloze westerse systeem, dat de mensen onderdrukt en uitbuit. De ontwerpers van dit systeem zijn dezelfde koninklijke- en adellijke families, die de het volk onderdrukten en uitbuitten gedurende de diverse feodale stelsels die de mensheid in het verleden heeft gekend. Het feodale stelsel in bijvoorbeeld west Europa is nooit verdwenen, maar heeft geleidelijk aan vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw een ander jasje gekregen. In India kent men het feodale stelsel als het kastenstelsel.

In het westerse op kapitalisme en democratie gebaseerde systeem heeft zogenaamd iedereen gelijke kansen om een goede positie in het hiërarchische systeem te kunnen bemachtigen. Daarbij zou het voor iedereen mogelijk moeten kunnen zijn medezeggenschap te hebben bij het te voeren beleid. De waarheid is, dat in het westerse systeem nagenoeg alle belangrijke functies en in ieder geval de belangrijkste functies worden ingevuld door mensen die tot de aristocratie behoren. Dit geldt niet alleen voor de grote politieke partijen, waarbij tevens de oppositie wordt gecontroleerd, maar ook in het geval van zogenaamde concurrentie tussen bedrijven. Ik heb het dan niet over kleine bedrijven op de hoek, maar over grote multinationals, die de laatste jaren in sneltreinvaart bezig zijn andere bedrijven op te kopen, zodat uiteindelijk ook alle kleine bedrijven zijn verdwenen. Overigens zullen kleine bedrijven zich moeten houden aan de voorgeschreven wetten, zodat ook zij onder controle staan van de aristocratie. Voor banken, pensioenmaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen maakt het in feite ook niet uit waarbij iemand zit, want ze dienen uiteindelijk allemaal het corrupte financiële systeem, dat door de bloedlijnen met de hoogste rangen is opgezet en waarmee de mensheid tot de dag van vandaag wordt gemanipuleerd.

De laatste decennia zijn vooral de mensen in westerse landen nagenoeg geheel afhankelijk geworden van de door de aristocratie gecontroleerde systemen. In feite gaan we dus weer terug naar de diverse feodale systemen die het verleden heeft gekend, waarbij de aristocratie alle grond in handen had. Bij een dergelijk stelsel werd een lijfeigene zonder grond geboren en kon enkel overleven, indien deze onder dwang zijn diensten beschikbaar stelde aan de “eigenaar” van het grondgebied; een aristocraat.

In onze huidige westerse maatschappij worden mensen eveneens zonder grond geboren en dienen zij een baan te zoeken om in hun primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. Deze primaire levensbehoeften van een individu zijn: bescherming tegen de weerselementen, beschikking hebben over schoon water, gezonde voeding én het leven in harmonie met zichzelf en de omgeving. Door de eeuwen heen is het de aristocratie gelukt om de verantwoording voor deze basisbehoeften bij de mensen weg te halen en neer te leggen bij de overheid. We kennen deze overheid onder meer als de verzorgingsstaat, die nagenoeg volledig bepaalt hoe de mensen binnen de gegeven wetten en mogelijkheden hun leven kunnen inrichten. De mogelijkheden om de mensen vrije keuzes te laten maken, worden met de dag verder ingeperkt door het invoeren van nieuwe wetten en beperken tevens de mogelijkheden om op bepaalde gebieden individueel of collectief onafhankelijk te zijn van het systeem.

Mensen hebben inkomsten nodig om de beschikking te krijgen over geld, dat een bedenksel is van de aristocratie. Nagenoeg al het geld dat in omloop is, ontleent zijn bestaansrecht aan het feit dat een juridische entiteit (een bedrijf of een Natuurlijk Persoon) een schuld is aangegaan bij de bankiers. Als u het dus voor elkaar gekregen heeft om over veel geld te beschikken, dan betekent dit dat andere mensen diezelfde hoeveelheid geld als schuldenlast bij zich dragen.

Veel mensen realiseren zich niet dat het huidige geldsysteem enkel is ontworpen om te stelen van het volk en daarbij afhankelijk te maken van een gecentraliseerde macht. Het stelen van het volk gebeurt op meerdere manieren, waarvan ik hieronder vijf manieren kort aanhaal.

Bij het stelen op de eerste manier wordt door de bankiers geld uitgeleend aan juridische entiteiten, terwijl dit geld voorheen niet bestond. Dit geld dient ook nog eens met rente te worden terugbetaald. De juridische entiteit moet dus een groter bedrag terugbetalen, dan in eerste instantie was geleend bij de bankiers. Rekenkundig gezien is dit niet mogelijk, tenzij de bankiers het voor elkaar krijgen dat de beschikbare hoeveelheid geld in omloop door de jaren heen continu groeit. Dit doen de bankiers door de continue stroom geld (die uit het niets wordt gecreëerd) groter te laten zijn, dan de continue stroom geld dat aan aflossing en rente aan de bankiers dient te worden terugbetaald. Het toenemen van de hoeveelheid geld noemt men inflatie. Om dit te bereiken moeten dus met het verstrijken van de tijd alsmaar meer en hogere schulden bij de bankiers worden aangegaan. Dit is ook de reden dat de staatsschulden in de westerse landen vooral de laatste jaren explosief zijn gestegen, omdat de overheid (de Staat der Nederlanden is ook een juridische entiteit) een grote vinger in de pap heeft voor het aangaan van schulden en daarmee eenvoudig de beschikbare hoeveelheid geld in omloop kan beïnvloeden. Uiteindelijk staan de staatsburgers borg voor de staatsschuld die nooit zal worden afgelost…

Het stelen op de tweede manier gebeurt door inflatie. Inflatie betekent dat het geld in de portemonnee en dus ook de het arbeidsloon minder waard wordt, doordat alles wat voor geld gekocht kan worden over meer geld verdeeld moet worden. Deze geldontwaarding is niets anders dan diefstal. De partij die hier beter van wordt is de bank. Nadat de juridische entiteit de schuld plus rente heeft terugbetaald aan de bankiers, is de hoeveelheid geld toegenomen met de betaalde rente over dit schuldbedrag. Dit betekent dat uiteindelijk het toegenomen deel van het geld in omloop volledig bij de bank terecht komt. Dit valt niet op, omdat de bankiers continu geld uit het niets blijven uitlenen, zodat inflatie een continue proces is.

Het stelen op de derde manier heeft te maken met dat het financiële systeem al jaren op instorten staat, omdat te weinig geld aan de lagere- en middenklasse wordt uitgeleend. Dit doen de bankiers met opzet, om de middenklasse kapot te maken, zodat ook deze op den duur niets meer heeft. Om toch het financiële systeem (nog) niet te laten instorten, creëren de centrale banken geld uit het niets, zonder dat een juridische entiteit daarvoor een schuld op zich heeft genomen. Dit geld wordt uitgegeven op financiële markten en aandelenbeurzen, zodat deze kunstmatig in stand worden gehouden of zelfs groeien, terwijl deze jaren geleden al hadden moeten instorten. Doordat de bankiers (of de overheid) bijvoorbeeld aandelen kopen, doen de laatste jaren de aandelenbeurzen het goed. Door deze steunaankopen van de bankiers zijn de mensen die aandelen hebben rijker geworden ten opzichte van de mensen die niets hadden. De mensen zonder aandelen in hun bezit, hebben dus niet van deze steunaankopen kunnen profiteren. Dit is niets anders dan diefstal over de rug van de mensen die weinig tot niets hebben. Overigens staan deze steunaankopen in schril contrast met de leugens dat de overheid zogenaamd moet bezuinigen.

De door de overheden ingevoerde bezuinigingen is de vierde manier waarop het volk wordt bestolen. Bezuinigen heeft tot gevolg dat de overheid niet meer bijdraagt aan de inflatie (de hoeveelheid geld in omloop) door het aangaan van schulden bij de bankiers. De mensen die momenteel hierdoor het meest getroffen worden behoren tot de middenklasse, die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van betaalde banen. Vele van deze banen zijn afhankelijk van de consumptiemaatschappij en projecten, die door de overheid worden gefinancierd. Het gevolg is dat vooral de mensen uit de middenklasse minder te besteden hebben, zodat het moeilijker wordt geld te vinden om schulden af te lossen.

De vijfde manier waarop de bankiers het volk bestelen is het veroorzaken van een crisis. Alle economische crisissen die de westerse landen de laatste honderd jaar (en langer geleden) hebben getroffen, waren met opzet door de bankiers gecreëerd. Geen enkele crisis had te maken met schaarste door bijvoorbeeld een mislukte oogst of het opraken delf- of grondstoffen. Doordat het financiële systeem met het verstrijken van de jaren uitermate complex is geworden en de transparantie tot een minimum is beperkt, is het mogelijk bepaalde bevolkingsgroepen het slachtoffer te laten zijn van een met opzet gecreëerde crisis. Dit is mede mogelijk gemaakt, doordat de mensen nagenoeg volledig hun autonomie hebben verloren en afhankelijk zijn geworden van het systeem. In Nederland kan de overheid simpel de uitkeringen verlagen of verhogen van bepaalde bevolkingsgroepen. De rode draad bij iedere crisis is, dat de mensen die schulden zijn aangegaan, zoals een hypotheek, deze schulden niet meer kunnen betalen. Hierdoor nemen de bankiers de eigendommen van de mensen in beslag, terwijl het verschuldigde geld dat niet kan worden terugbetaald uit het niets was gecreëerd. Omdat de rijken met oud geld geen schulden hebben en doorgaans tot de aristocratie behoren, kunnen deze tijdens een crisis objecten voor een schijntje kopen.

Gedeeld 62

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments (10)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  klopt helemaal.

 2. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  En dat ego-ding daar is wel wat aan te doen,(enkele LSD,paddo’s of Ayahuasca sessies oid ) maar of het leven er gemakkelijker door wordt valt te betwijfelen omdat de meeste mensen in je omgeving het een beetje vreemd vinden dat je -hoe zal ik het zeggen- geen ‘rol speelt’. Wat best wel eens kan eindigen in een soort kluizenaarsbestaan, of je moet het geluk hebben in een gemeenschapje te leven met mensen die ongeveer de zelfde ‘psychonautische’ ervaringen hebben opgedaan.

 3. Christian van Offeren schreef:

  Je hebt niet de verschillende belastingen/btw meegenomen hiermee in.
  En ik kan me voorstellen dat we vast op andere manieren ook bestolen worden, maar wat op individuele basis lastig te zien zal zijn.

 4. Rene van Daatselaar schreef:

  Het was niet mijn bedoeling om alle mogelijkheden waarop we worden bestolen te omschrijven, maar enkel in vogelvlucht de belangrijkste processen weer te geven, die de bankiers toepassen om het volk te bestelen. Belasting dient te worden betaald aan de overheid en zou ook in natura kunnen worden betaald, zodat de bankiers overbodig zouden zijn.

 5. Averroes schreef:

  Goede uiteenzetting, maar ik vraag me af wat jouw standpunt is aangaande parallele universa (multiversum) en de manipulatie van de lineaire tijd continuüm?

 6. Averroes schreef:

  De schaarste is artificieel gecreëerd om de controle matrix intact te houden en macht te kunnen centraliseren:
  https://www.scribd.com/doc/23125306/Silent-Weapons-for-Quiet-Wars-Operating-Research-Technical-Manual-TM-SW7905-1

  https://www.youtube.com/watch?v=HqAnph18iR4

 7. Rene van Daatselaar schreef:

  Jeetje….Dat zijn nogal vragen…
  Het enige dat ik hier op dit moment over kan (en wil) zeggen is, dat mensen in essentie multi dimensionale wezens zijn, maar dat de matrix verhindert dat de mensen met het volledige spectrum universa in verbinding kunnen staan. De mensen staan voornamelijk in verbinding met de dimensie van de vaste stof, waar tevens tijd op van toepassing is. De mensen zijn afgesloten van de dimensies waar bijvoorbeeld tijd en afstand er niet toe doen. Maar ja, als een enkeling door middel van meditatie een glimp opvangt van andere dimensies, hoe valt dat dan uit te leggen?
  Graham Hancock komt een heel eind:
  http://www.youtube.com/watch?v=OMVb3mtdUdI&w=560&h=315

 8. Averroes schreef:

  René bedankt voor je uitgebreide antwoord ook de zintuiglijke beperking van het lichtspectrum speelt een rol denk ik. Tevens wat is je standpunt aangaande Immanuel Velikovsky over de veranderde constellatie en het elektrische universum (Nikola Tesla)? Onderschrijf je deze theorieën?

  De 3D beperking (vangnet) wordt ook gerealiseerd/geschapen door de Saturnus (Satan) maan koppeling is mijn conclusie als ik de werken uitvoerig bestudeer.
  https://www.youtube.com/watch?v=uFrTHJiZwZA

 9. Rene van Daatselaar schreef:

  Hallo Averroes,
  Hoewel het zoeken naar de waarheid voor mij heel interessant is, is het naar mijn mening niet zo interessant welke theorieën andere mensen aanhangen, indien deze theorieën zeer moeilijk te verifiëren zijn. Ik schrijf op deze site, omdat ik de mensen de ogen wil laten opengaan aangaande de wereld om hen heen. Met een beetje doorzettingsvermogen is het voor de meeste mensen te begrijpen dat we worden bedrogen en dat we als zombies door het leven gaan… en dat we moeten stoppen ons door het systeem te laten leiden en onderdrukken. Indien een kritieke massa dit doorziet en hiernaar handelt, dan zal de matrix vallen, waardoor een heleboel ineens duidelijk wordt.
  Om een antwoord te geven op je vraag, ik denk dat in het verleden een groep kwaadaardige entiteiten in ons zonnestelsel terecht is gekomen, waardoor een oorlog uitbrak. Naar mijn mening is een planeet met opzet vernietigd en zijn daardoor de andere planeten aan de wandel gegaan. Ik denk dat een groot gedeelte van de door de adel gebruikte symboliek te maken heeft met fenomenen, zoals beschreven in The electric universe van Wallace Thornhill.

 10. Averroes schreef:

  De pen is in deze strijd van bewustwording machtiger dan het zwaard!

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten